طراحی و پیاده سازی سامانه تیکتینگ Ticketing شرکت کاشف

طراحی و پیاده سازی سامانه تیکتینگ شرکت کاشف

شرکت مدیریت امن الکترونیکی کاشف، ماموریت مدیریت یکپارچه امنیت اطلاعات در نظام بانکی کشور بر اساس دستورالعمل های ابلاغ شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای مدیریت جامع رخدادهای امنیتی، طراحی زیرساخت‏های امن، نظارت و ممیزی، آگاهی‌رسانی و کاهش سطح مخاطرات امنیتی و تهدیدات سایبری در سامانه‌های بانکداری الکترونیکی در تمامی‌ بانک‌ها و مؤسسات مالی و …

طراحی و پیاده سازی سامانه تیکتینگ شرکت کاشف ادامۀ مطلب »