تذرو

گواهینامه های اخذ شده

پروانه بهره برداري

گواهینامه پروانه بهره برداري

گواهینامه امنیت نرم افزار ثبت حوادث

گواهینامه امنیت نرم افزار ثبت حوادث

گواهی تاییدیه شرکت مهندسی تذرو افزار

گواهی تاییدیه دانش بنیان

گزارش آزمون ایمنی صنایع انفورماتیک با استاندارد بین المللی سامانه ضبط مکالمات HCLS3000

گواهی آزمون ایمنی مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک با استاندارد بین المللی سامانه ضبط مکالمات HCLS3000

گواهی نظام صنفي رايانه اي

گواهینامه نظام صنفي رايانه اي

گواهینامه امنیت نرم افزار ثبت حوادث

گواهینامه امنیت نرم افزار ثبت حوادث

گواهینامه رتبه بندی شورای عالی انفورماتیک

گواهینامه اصالت نرم افزاری

گواهی امنیت سامانه ضبط مکالماتHCLS3000

گواهی امنیت سامانه ضبط مکالماتHCLS3000

گواهی ثبت نرم افزار مدیریت فرایندهای کسب و کار

گواهینامه سامانه مدیریت فرایندهای کسب و کار TBS

گواهینامه امنیت TBS

گواهینامه امنیت سامانه مدیریت فرایندهای کسب و کار TBS

TBSگواهی اصالت نرم افزار

گواهینامه اصالت نرم افزاری