تذرو

گواهینامه های اخذ شده

پروانه بهره برداري

گواهینامه پروانه بهره برداري

گواهینامه امنیت نرم افزار ثبت حوادث

گواهینامه امنیت نرم افزار ثبت حوادث

گواهی تاییدیه شرکت مهندسی تذرو افزار

گواهی تاییدیه دانش بنیان

گواهی نظام صنفي رايانه اي

گواهینامه نظام صنفي رايانه اي

گواهینامه امنیت نرم افزار ثبت حوادث

گواهینامه امنیت نرم افزار ثبت حوادث

گواهینامه رتبه بندی شورای عالی انفورماتیک

گواهینامه اصالت نرم افزاری

گواهی ثبت نرم افزار مدیریت فرایندهای کسب و کار

گواهینامه سامانه مدیریت فرایندهای کسب و کار TBS

گواهینامه امنیت TBS

گواهینامه امنیت سامانه مدیریت فرایندهای کسب و کار TBS

TBSگواهی اصالت نرم افزار

گواهینامه اصالت نرم افزاری