ویژگیهای برتر یک کارمند مرکز تماس

 یک کارمند فوق العاده بودن مرکز تماس ،به هیچ وجه کار آسانی نیست . شرایط متفاوتی مانند کاراکتر شخصیتی ، مهارت کاری ، سازگاری با محیط و انگیزه کاری تاثیرگذار است. در ادامه ،تعدادی از این صفات و همینطور روشهائی برای انتخاب صحیح نیز ، آورده شده است. • یادگیری و در حافظه نگاه داشتن …

ویژگیهای برتر یک کارمند مرکز تماس ادامۀ مطلب »