تعریف و مقایسه سیستم های WFMS,BPMS,ERP

تعریف و مقایسه سیستم های WFMS , فرآيندهاي كسب و كار BPMSو ERP

در هر سازماني سرعت و صحت انجام فرآيندهاي كسب و كار ، جزو اهداف اصلي مديريت ارشد و مياني به حساب می­ آید، چراكه در صورت انجام دقيق و به موقع فرآيندهاي كسب و كار، رضايتمندي ذينفعان سازمان جلب شده و اين رضايتمندي منجر به موفقيت کسب و کار شما مي­گردد. از طرف دیگر عدم …

تعریف و مقایسه سیستم های WFMS , فرآيندهاي كسب و كار BPMSو ERP ادامۀ مطلب »