فرآیند مدیریت تغییرات در ITIL Change Management ) ITIL )

فرآیند مدیریت تغییرات در ITIL Change Management ) ITIL )

قبل از هر چیز باید بپذیریم که گذار از سیستم‌های سنتی یک «تغییر» بزرگ است. بنابراین استقرار موفق سیستم جدید نیازمند یک فرایند مدیریت تغییرات برنامه‌ریزی شده است. فرآیند مدیریت تغییرات در درجه اول نیازمند الزاماتی ست که بتواند تغییرات جدید را به شکل پایدار در سازمان پیاده سازی و شناسایی کند و در درجه …

فرآیند مدیریت تغییرات در ITIL Change Management ) ITIL ) ادامۀ مطلب »