تفاوت های میان iBPMS یا سامانه هوشمند مدیریت فرآیند های کسب و کار و BPMS

تفاوت های میان iBPMS سامانه هوشمند مدیریت فرآیند های کسب و کار و BPMS

با پیشرفت سریع فناوری، نرم افزار مدیریت فرآیند کسب و کار یا BPMS در مسیر جدیدی پیش می رود. iBPMS سامانه هوشمند مدیریت فرآیند های کسب و کار با ادغام فناوری‌های پیشرفته، مانند اتوماسیون روباتیک فرآیند یا RPA و یادگیری ماشین در فرآیندهای روزمره عمل می کند. هدف iBPM بهره مندی از فناوری به منظور …

تفاوت های میان iBPMS سامانه هوشمند مدیریت فرآیند های کسب و کار و BPMS ادامۀ مطلب »