نیازسنجی مشتریان فرآیندی نظام مند

نیازسنجی مشتریان

نیازسنجی مشتریان فرآیندی نظام مند برای مشخص کردن نیاز ها و فاصله میان وضعیت فعلی و مطلوب می باشد. با استفاده بهینه از این ارزیابی، بینش ارزشمندی در مورد فرآیندها ارائه شده و زمینه هایی برای بهبود کارایی ایجاد می گردد. نیاز های مشتریان متفاوت است؛ با این حال بیشتر آن ها در جستجوی محصول …

نیازسنجی مشتریان ادامۀ مطلب »