چرا به نرم افزارهای حسابرسی مبتنی بر فرآیند سفارشی سازی شده نیاز داریم؟

چرا به نرم افزار حسابرسی داخلی مبتنی بر فرآیند سفارشی سازی شده نیاز داریم؟

به منظور مکانیزه کردن فرایندهای حسابرسی، راه حل ها و ابزار حسابرسی مورد استفاده قرار می گیرند. به عبارت دیگر، روش ها و ابزار حسابرسی، شامل استفاده از نرم افزارهای مفید سازمانی همچون صفحه گسترده ها، واژه پرداز ها، برنامه های ویرایش متن و نرم افزارهای پیشرفته ای مانند سیستم های تجزیه و تحلیل آماری …

چرا به نرم افزار حسابرسی داخلی مبتنی بر فرآیند سفارشی سازی شده نیاز داریم؟ ادامۀ مطلب »