طراحی، پیاده سازی و استقرار سرویس های فرآیندی جدید در نرم افزار CRM

طراحی، پیاده سازی و استقرار سرویس های فرآیندی جدید در نرم افزار CRM شرکت بیمه سامان

شرکت بیمه سامان در سال 1383به منظور ارائه خدمات بیمه های بازرگانی مجوز فعالیت خود را در رشته بیمه‌های اموال، مسئولیت، اشخاص، زندگی، غیر زندگی و بیمه های اتکایی از بیمه مرکزی دریافت کرد و به عنوان ششمین عضو گروه مالی سامان فعالیت خود را در صنعت بیمه آغاز کرد. مدیران بیمه سامان بر این …

طراحی، پیاده سازی و استقرار سرویس های فرآیندی جدید در نرم افزار CRM شرکت بیمه سامان ادامۀ مطلب »