طراحی و پیاده سازی سامانه جامع صدای مسافردر شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران مرکز تماس 5149

مرکز تماس ۵۱۴۹ :طراحی و پیاده سازی سامانه جامع صدای مسافر در شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران

مرکز تماس ۵۱۴۹ در راستای  خدمت رسانی هرچه بهتر به مسافران قطار، بعنوان پل ارتباطی راه آهن و مسافران طراحی و پیاده سازی گردید. شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، شرکتی است که با ایجاد توسعه حمل و نقل یکپارچه و با استفاده از ظرفیتهای فناورانه، بدنبال کسب جایگاه واقعی حمل و نقل ریلی می …

مرکز تماس ۵۱۴۹ :طراحی و پیاده سازی سامانه جامع صدای مسافر در شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران ادامۀ مطلب »