راهکار یکپارچه دولت الکترونیک شرکت مهندسی تذرو افزار

راهکار یکپارچه دولت الکترونیک شرکت مهندسی تذرو افزار

در راستای راه اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند my.gov.ir نهاد‌های عمومی مکلفند در تعامل با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پنجره واحد خدمات هوشمند خود را به «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» متصل نمایند که فرآیند دریافت خدمات در قالب پنجره ملی‌خدمات دولت هوشمند انجام گردد.  هدف از “پنجره ملی واحد خدمات الکترونیک دولت هوشمند” …

راهکار یکپارچه دولت الکترونیک شرکت مهندسی تذرو افزار ادامۀ مطلب »