حسابرسی داخلی بانکی

حسابرسی داخلی بانکها و الزامات و استاندارد‌های آن

حسابرسی داخلی بانک، به دلیل اینکه ابزاری برای ارزیابی درستی فعالیت‌‌ها از جنبه های مختلف است، یکی از روش‌‌های مهم کنترلی محسوب می‌گردد، از آنجاییکه ایجاد خط مشی‌‌های حسابرسی داخلی، برای ارائه تصویر واقعی از عملکرد بانک بر عهده هیات مدیره می‌باشد، از این رو در این مقاله استاندارد‌ها و الزامات حسابرسی داخلی (جهت ارائه …

حسابرسی داخلی بانکها و الزامات و استاندارد‌های آن ادامۀ مطلب »