تذرو

ماه: مهر 1398

سامانه جامع فرآیندی امور بازرسی و تطبیق-بانک صادرات

پیاده سازی و استقرار سامانه جامع فرآیندی امور بازرسی و تطبیق مبتنی برBPMS شرکت مهندسی تذروافزار در بانک صادرات ایران

تاریخچه بانکداری به شیوه نوین در ایران از اوایل سال ١٣٠٠ هجری شمسی به دلیل ضرورت های اقتصادی و سیاسی آغاز شد اما از آنجایی که نخستین بانک های ایرانی تا حدودی با حمایت دولت و در راستای تحقق خواست و منافع حکومت شکل گرفته بودند کمتر به جلب رضایت آحاد مردم توجه داشتند از …

پیاده سازی و استقرار سامانه جامع فرآیندی امور بازرسی و تطبیق مبتنی برBPMS شرکت مهندسی تذروافزار در بانک صادرات ایران ادامۀ مطلب »