تذرو

ماه: خرداد 1398

پیاده سازی و استقرار سامانه مرکز تماس و BPMS شرکت مهندسی تذروافزار در شرکت پدیسار انفورماتیک

پیاده سازی و استقرار سامانه مرکز تماس و BPMS شرکت مهندسی تذروافزار در شرکت پدیسار انفورماتیک

شرکت پدیسار انفورماتیک از آغاز در سال ۱۳۷۵ در چارچوب یک شرکت سهامی خاص با همکاری گروهی از مهندسین ورزیده صنعت فاوا (فناوری اطلاعات و ارتباطات) ایران تاسیس شد. در حال حاضر پروژه پیاده سازی و استقرار مرکز تماس (Contact center) وسامانه مدیریت فرآیندهای کاری – BPMS شرکت مهندسی تذروافزار در این شرکت آغاز شده …

پیاده سازی و استقرار سامانه مرکز تماس و BPMS شرکت مهندسی تذروافزار در شرکت پدیسار انفورماتیک ادامۀ مطلب »

هوشمند سازی مرکز تماس 121

آغاز پیاده سازی و استقرار سامانه مرکز تماس (contact center) شرکت مهندسی تذروافزار در مراکز فوریتهای برق شرکت توزیع برق آذربایجان شرقی

شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی ( سهامی خاص ) بر اساس آگهی تاسیس بشماره ۲۷۷۰۵/۲ مورخه۷/۱۲/۷۰ تحت شماره ثبت ۸۹۱۴۹ مورخه۲۵/۱۲/۷۰  در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و با شماره ثبت ۶۲۹۹ مورخه  ۹/۱۲/۷۲با انتقال مرکز فعالیت شرکت از تهران به شهرستان تبریز در اداره کل ثبت شرکتهای …

آغاز پیاده سازی و استقرار سامانه مرکز تماس (contact center) شرکت مهندسی تذروافزار در مراکز فوریتهای برق شرکت توزیع برق آذربایجان شرقی ادامۀ مطلب »