ارتقاء و تجهیز سیستم جدید ضبط مکالمات حرفه ای HCLS3000 در سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران

گروه کوهنوردی شرکت مهندسی تذرو افزار بر فراز بام ایران-قله دماوند

گروه کوهنوردی شرکت مهندسی تذرو افزار بر فراز بام ایران_قله دماوند

«کوهنوردی یک روش زندگی است. روشی که در آن یک سیب بین همه اعضاء گروه تقسیم می شود. روشی که در آن قوی ترین عضو گروه به پای ضعیف ترین راه می رود. راهی که رقابت ندارد و اعضاء ناجی بی منت یکدیگرند. کوهنوردی عشق به طبیعت است و عشق به طبیعت، ورزش ما نیست، باور ماست، زندگی ماست. به راستی که کوهنوردی فقط ورزش نیست، کوهنوردی یک روش زندگی است.»

سر ادموند هیلاری  اولین فاتح اورست

گروه کوهنوردی شرکت مهندسی تذرو افزار بر فراز بام ایران – قله دماوند

نام اعضای گروه : آقایان علیرضا قصاعی ،محمد عابدی نژاد و سعید مومن

تیم کوهنوردی شرکت تذرو افزار