تذرو

مدیریت شرکای تجاری – پیمانکاران

  • مدیریت و کنترل سطح کلیه خدمات محول شده (SLA) به همکاران تجاری
  • مدیریت فرآیندهای بازدید و برآورد خسارت
  • مدیریت فرآیندهای بازاریابی و تخصیص فروش
  • مدیریت فرآیند همیار بیمه شدگان