تذرو

امکان اعلان هشدار در صورت عدم رسیدگی در زمان معین