صعود گروه کوهنوردی شرکت مهندسی تذرو افزار به بام ایران، دماوند

گروه کوهنوردی شرکت مهندسی تذرو افزار در روز ۵ شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸ به بام ایران، دماوند به ارتفاع ۵۶۷۱ متر صعود کردند.

 

photo_۲۰۱۹-۰۷-۲۰_۱۱-۰۹-۱۹ صعود گروه کوهنوردی شرکت مهندسی تذرو افزار به بام ایران، دماوند photo_۲۰۱۹-۰۷-۲۰_۱۱-۰۹-۱۹ صعود گروه کوهنوردی شرکت مهندسی تذرو افزار به بام ایران، دماوند photo_۲۰۱۹-۰۷-۲۰_۱۱-۰۹-۱۹ صعود گروه کوهنوردی شرکت مهندسی تذرو افزار به بام ایران، دماوند photo_۲۰۱۹-۰۷-۲۰_۱۱-۰۹-۱۹ صعود گروه کوهنوردی شرکت مهندسی تذرو افزار به بام ایران، دماوند