Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

مدیریت ارتباط با مشتري(CRM) در صنعت بیمه

CRM-بیمه-تذرو

CRM-بیمه-تذرو

براي مدیریت اثربخش در صنعت بیمه باید تلاش آگاهانه جهت مشتري گرایی صورت گیرد. مدیریت ارتباط با مشتري (CRM)، استراتژي هاي بازاریابی ارتباطی و فن آوري اطلاعات را جهت ایجاد روابط سودآور و دراز مدت با مشتریان وسایر ذینفعان کلیدي در صنعت بیمه پیوند می دهد. 

 

مدیریت ارتباط با مشتري(CRM)، فرصت هایی را براي شرکت هاي بیمه فراهم می کند.که کمپین هاي بازاریابی، مدیریت تماس با مشتري، ایجاد تقاضا، ارائه خدمت و پشتیبانی از مشتري را اثربخش تر می نماید. 

 

مدیریت ارتباط با مشتري(CRM)، از دیدگاه هاي مختلفی تعریف گردیده است:

 

دیدگاه اول:  تاکید بر جنبه هاي ارتقایی بازاریابی دارد که متصل به پایگاه داده است. 

 

دیدگاه دوم: مدیریت ارتباط با مشتري را استفاده از تاکتیک هاي بازاریابی که منجر به برقراري تماس پس از فروش با مشتري می شود می داند.

 

دیدگاه سوم: ایجاد رابطه انفرادي با مشتریان از طریق ادغام پایگاه داده اطلاعات جهت حفظ دراز مدت مشتري و استراتژي رشد تمرکز دارد.

 

به دلیل رقابت شدید بین شرکت ها، ایجاد رضایت در مشتري دغدغه عمده شرکت هاي بیمه ای است و مدیریت ارتباط با مشتري(CRM)، بیمه ها را قادر می سازد که خدمات خود را مناسب مشتریان عرضه نموده و ارتباط با مشتریان را در کلیه مراحل ارتباط اثربخش تر نمایند.

مدیریت ارتباط با مشتري(CRM)، رویکردي جهت توسعه دانش در مورد رفتار مشتري، ترجیحات وی و توسعه برنامه هاي استراتژیک برای تشویق مشتریان جهت افزایش رابطه خود با شرکت بیمه است. مدیریت ارتباط با مشتري(CRM)، نه تنها یک تکنولوژي براي مقاصد بازاریابی است، بلکه یک تکنولوژي چند وظیفه اي و مشتري گرا است که در فرآیندهاي کسب و کار ادغام می گردد و  برقراري روابط موجود در سازمان را به حداکثر می رساند. مهمترین هدف مدیریت ارتباط با مشتري(CRM)، صنعت بیمه این است که ترکیبی از محصولات را در اختیار مشتریان قرار دهد که منفعت را براي آنان به حداکثر برساند. اگرچه منافعی که مشتریان بیمه به دست می آورند باید خیلی بیشتر از محصولات اصلی باشد. این منافع عبارتند از منافع اجتماعی، اطمینان بیشتر و برخورد خاص. 

تحقیقات نشان داده است که مشتریانی که به اندازه کافی با رویه هاي شرکت آشنا می گردند، روابط با ارزشی ایجاد می کنند و محصولات بیشتري میخرند و کمتر نسبت به قیمت حساس هستند.

مزایاي مدیریت ارتباط با مشتري(CRM) براي شرکت هاي بیمه 

مدیریت ارتباط با مشتري روابط بین شرکت و مشتریان، شرکاي تجاري، تامین کنندگان و کارکنان را تسهیل میکند. منافع CRM براي شرکت هاي بیمه به دو گروه منافع شامل افزایش درآمد و کاهش هزینه و مزایاي افزایش رضایت تقسیم میشود:

 افزایش درآمد:

 شرکت هاي بیمه از طریق افزایش حجم فروش می توانند درآمد خود را افزایش دهند. کسب درآمد بیشتر به طرق زیر صورت می گیرد:

 

1. جذب مشتریان جدید

2. تشویق مشتریان کنونی به خرید بیشتر بیمه

3. تشویق مشتریان به خرید بیمه نامه هاي جدید

4. حفظ مشتریان براي مدت طولانی تر

5. انجام بعضی خدمات رایگان براي شرکت هاي بیمه

6. توسعه کانال هاي فروش

 کاهش هزینه

 

1. کاهش زمان پاسخگویی

2. بهبود هماهنگی بین واحدهاي پشتیبانی و دپارتمان فروش

3. افزایش کارآیی هزینه از طریق کانال هاي متنوع ارتباطی

4. درك بهتر مشتریان و بازار شرکت هاي بیمه

5. بخش بندي مناسب بازار، قیمت خردي و موقعیت یابی مناسب براي محصول

6. بهبود هدف گذاري

7. تشخیص بیمه نامه هایی که مورد نیاز است

8. مرور سریع اطلاعات مشتري مثل برقراري ارتباط با او براي فروش و یا تجدید بیمه نامه

9. استفاده از کانال هاي فروش با هزینه کم

10. پیشنهاد فروش اتوماتیک

11. فراهم کردن سوابق زیان براي هر مشتري و اطلاعات در مورد پیشرفت کار

12. شناسایی مشتریانی که مشتریان جدید معرفی کرده اند و در نظر گرفتن خدمت و یا تخفیف براي آنها

 

کاربرد مدیریت ارتباط با مشتري(CRM) در صنعت بیمه

 

 مدیریت ارتباط با مشتري(CRM) فرصت هایی را علاوه بر بازاریابی و فروش در خدمات و پشتیبانی از مشتري فراهم می نماید که موجب ایجاد رضایت کلی در مشتري گردیده و بازخور مستمري در مورد خدمات شرکت فراهم می گردد.

موارد کاربرد مدیریت ارتباط با مشتري(CRM) که می تواند مورد استفاده شرکت هاي بیمه ای قرار گیرد عبارتند از:

 اثربخشی کمپین هاي بازاریابی

 مدیریت تماس با مشتري

 ایجاد تقاضا

 ارائه خدمت و پشتیبانی از مشتري

 قدرت تجزیه و تحلیل

 

 اثربخشی کمپین بازاریابی:

در کمپین هاي بازاریابی دیجیتال بیمه ها باید به مکالمات مشتریان خود گوش دهند. نظر آنها را در مورد محصولات و خدماتشان بهتر درك کنند و سپس کمپین بازاریابی خود را طراحی نمایند.

 مدیریت تماس با مشتري:

 سیستم هاي مدیریت ارتباط با مشتري(CRM) اطلاعات جزئی در مورد کلیه مشتریان حفظ میکند. در مدیریت ارتباط با مشتري، میتوان رسانه هاي اجتماعی مشتری  را اسکن نموده و پروفایل مشتري را به دست آورد. نتایج میتواند وارد سیستم مدیریت ارتباط با مشتري شده و موجب گردد فرصت هاي جدیدي جهت فروش شناسایی گردد.

 ایجاد تقاضا

 مکالمات مشتري بالقوه میتواند فرصت هایی را براي شناسایی وقایعی که سبک زندگی فرد را تغییر میدهد فراهم کند. مثلا مکالمات نشان دهد که فرد فرزندي به دنیا آورده است و نماینده شرکت بیمه میتواند به او بیمه عمري را پیشنهاد کند.

 ارائه خدمت و پشتیبانی:

 با استفاده از ابزارهاي مدیریت ارتباط با مشتري(CRM) ، میتوان تقاضاهاي خدمات را  سریع اولویت بندي نمود. 

یک نارضایتی اعلام شده توسط یک مشتري بانفوذ میتواند بر رفتار دیگر مشتریان تاثیر بگذارد و باید فورا مورد رسیدگی قرار گیرد. مدیریت ارتباط با مشتري میتواند پاسخگویی شرکت های بیمه را جهت جلوگیري از گسترش نارضایتی سرعت بخشد.

 قدرت تجزیه و تحلیل:

شرکت هاي بیمه میتوانند بازخور سریع در مورد محصولات جدید خود از طریق کانال هاي مختلف دریافت کنند. این بررسی میتواند موجب گردد که محصولات جدیدي به بازار ارائه گردد و مشتریان با نفوذ شناسایی گردد.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.