پنجره ملی خدمات دولت هوشمند

پنجره ملی خدمات دولت هوشمند

کلمات کلیدی: پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، خدمات الکترونیکی، خدمات دولتی با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه در چند سال اخیر تغییراتی شگرفی در سازمان ها و نحوه فعالیت موسسات و شرکت ها در سطح جهان ایجاد شده است که دولت نیز از این قاعده، مستثنی نبوده و با راه اندازی سرویس های الکترونیک، …

پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ادامۀ مطلب »