ایده برتر برای افزایش کارایی در مرکز تماس

ده ایده برتر برای افزایش کارایی در مرکز تماس استاندارد

موفقیت مرکز تماس  به عوامل متعددی بستگی دارد و بهره وری به عنوان عامل کلیدی در ارزیابی سامانه های مرکز تماس استاندارد شناخته می شود. در سامانه های مرکز تماس استاندارد با هزاران تماس دریافتی و تعدد گروه های پاسخگو همیشه مدیریت، بهبود، بهره وری و اطمینان از یک جریان کاری ثابت و موفق در …

ده ایده برتر برای افزایش کارایی در مرکز تماس استاندارد ادامۀ مطلب »