تاثیر استفاده از شاخص های ISQI بر سطح رضایتمندی مشتریان در صنعت خودرو سازی

تاثیر استفاده از شاخص های ISQI بر سطح رضایتمندی مشتریان در صنعت خودرو سازی

در سازمان هاي موفق رضایت مشتري یکی از معیارهاي موفقیت در نظر گرفته می شود. این سازمان ها بشدت بر روي فعالیت هایی که باعث رضایتمندي مشتري می گردد، سرمایه گذاري می کنند. شرکت های خودرو سازی هم براي ادامه حیات صنعتی خود به ارایه تسهیلات مالی و ارزان و همچنین عرضه گسترده خدمات پس …

تاثیر استفاده از شاخص های ISQI بر سطح رضایتمندی مشتریان در صنعت خودرو سازی ادامۀ مطلب »