نرم افزار مدیریت فرآیند کسب و کار

نرم افزار مدیریت فرآیند کسب و کار :شاخص های انتخاب شرکت نرم افزاری مناسب برای استقرار موفق BPMS در سازمان

BPMS[1] یا نرم افزار مدیریت فرآیند کسب و کار فرآیندهای تجاری را خودکار ، یکپارچه و بهینه کرده و کارایی ، چابکی ، سازگاری و دید ارائه می دهد. BPMS در صنایع بانکی ، بیمه ای ، مخابراتی ، و سایر صنایع به جهت اتوماسیون فرآیندهای دستی استفاده شده تا وقت و انرژی ارزشمند کارمندان …

نرم افزار مدیریت فرآیند کسب و کار :شاخص های انتخاب شرکت نرم افزاری مناسب برای استقرار موفق BPMS در سازمان ادامۀ مطلب »