تأثیر راه اندازی سیستم مکانیزه امور مشتریان در شرکت های خودرو سازی جهت ارتقاء کیفیت خدمات پس از فروش

تأثیر راه اندازی سیستم مکانیزه امور مشتریان در شرکت های خودرو سازی جهت ارتقاءکیفیت خدمات پس از فروش

در گذشته، اهمیت خدمات پس از فروش تنها شامل موارد صنعتی و ماشین آلات پیچیده می‌شد، اما با پیشرفت جوامع، جهان از دوره صنعتی بودن به سمت خدماتی بودن پیش رفت و اهمیت خدمات پس از فروش برای تمامی مشاغل از جمله مشاغل خدماتی، تعریفی جدید پیدا کرد. شاید تصور بر این باشد که اهمیت …

تأثیر راه اندازی سیستم مکانیزه امور مشتریان در شرکت های خودرو سازی جهت ارتقاءکیفیت خدمات پس از فروش ادامۀ مطلب »