مدیریت ارتباط با مشتریان در شرکت های ارزیاب خسارت بیمه

مدیریت ارتباط با مشتریان در شرکت های ارزیاب خسارت بیمه

صنعت بيمه از جمله صنایعی در کشور است كه به افراد مختلف، خدمات پشتيبانی و تکميلی ارائه می نمايد. ارائه خدمات به بيمه گذاران، شامل مجموعه وسيعی از اقدامات صورت گرفته توسط شركتهاي بيمه اي است كه هدف آنها ارتقاي رضايتمندی بيمه گذاران و سیاست برنده برنده میباشد. اما اين صنعت همواره براي ارتقاي سرويس …

مدیریت ارتباط با مشتریان در شرکت های ارزیاب خسارت بیمه ادامۀ مطلب »