نقش سامانه مدیریت فرآیندهای کسب و کار BPMS در بهبود ساختار و تغییر الگوهای رفتاری کارکنان در سازمان

بسیاری از اوقات در سازمانها هیچ نقشی برای کارکنان در شکل­ دهی رفتار سیستمی قائل نیستیم و معتقدیم که عامل ایجادکننده عملکرد نامطلوب در سیستم، در بیرون از سازمان ما است یا گاهاً به دنبال افرادی هستیم که آنها را عامل اصلی مشکلات در عملکرد سیستم و فرآیندهای اجرایی بدانیم. این تفکر در واقع جزء …

نقش سامانه مدیریت فرآیندهای کسب و کار BPMS در بهبود ساختار و تغییر الگوهای رفتاری کارکنان در سازمان ادامۀ مطلب »