شناخت گلوگاه و بهبود فرآیندها با استفاده از ابزار BPMS

شناخت گلوگاه و بهبود فرآیندها با استفاده از ابزار BPMS

ابزارهای BPMS به کسب و کارها امکان مدلسازی، پیاده سازی، تجزیه، تحلیل و بهبود فرآیندهای کسب و کار را در تمامی حوزه ها می دهد. در این مقاله به این موضوع می­پردازیم که گلوگاه ها در سازمان چگونه بوجود می آیند و چطور می توانیم با استفاده از ابزار BPMS  آنها را شناسایی و بهبود ببخشیم. …

شناخت گلوگاه و بهبود فرآیندها با استفاده از ابزار BPMS ادامۀ مطلب »