سیستم جامع ارزیابی عملکرد اثربخش در سازمان

عنوان مقاله:سیستم جامع ارزیابی عملکرد اثربخش در سازمان ۱- چکیده: منظور از ارزیابی عملکرد، فرآیندی است که عملکرد کارکنان را مورد ارزیابی قرار می­دهد. در گذشته، ارزیابی عملکرد صرفا به منظور کنترل فعالیت­های کارکنان صورت می ­پذیرفت، در حالی که امروزه، جنبه راهنمایی و پیشگیرانه آن، اهمیت بیشتری یافته است. سیستم ارزیابی عملکرد به منظور …

سیستم جامع ارزیابی عملکرد اثربخش در سازمان ادامۀ مطلب »