تذرو

مدیریت بازدید و برآورد خسارت

بازدید و برآورد خسارت، سرویسی است برای بررسی خسارات صورت گرفته برای بیمه شدگان از طریق اعزام کارشناسان مربوطه به محل حادثه جهت انجام بازدید، برآورد خسارات و آسیب های وارده به بیمه شده و تخمینی از هزینه های انجام شده برای بیمه شده بصورت حضور در محل. این سرویس کلیه بازدیدهای صورت گرفته و خسارات رخ داده برای هر بیمه شده را ثبت و بروزرسانی می کند.

اهم دستاوردهای استقرار بازدید و برآورد خسارت

• ثبت و بروزرسانی اطلاعات مربوط به تمامی بیمه شدگان

• ثبت و بروزرسانی اطلاعات لازم در مورد خسارات و آسیب های وارد شده به هر بیمه شده

• برنامه ریزی و مدیریت کلیه بازدیدهای صورت گرفته

• تعیین و شناسایی خساراتی که صحت آنها تشخیص داده شده است

• تسریع و تسهیل در اطلاع رسانی به کارشناسان جهت انجام بازدیدهای لازم

• مدیریت بهینه و برنامه ریزی بازدیدها

• افزایش رضایت و رفاه بیمه شدگان

• بهبود کیفیت در خدمت رسانی مشتریان

• مدیریت دقیق هزینه های اعمال شده به بیمه شدگان

• افزایش کیفیت سرویس