تذرو

استایل نامحدود

تست

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

تست

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

تست

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

تست

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

[lea_button_style title=”تست” align=”left” font_color=”#ffffff” use_theme_fonts=”yes” link=”url:%23|||” button_font_size=”14px” button_line_height=”30px” button_design_css=”.vc_custom_1522498583355{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 25px !important;margin-left: 0px !important;border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 0px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 0px !important;padding-left: 15px !important;background-color: #0d2a5c !important;border-left-color: #0d2a5c !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #0d2a5c !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #0d2a5c !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #0d2a5c !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 3px !important;}”][lea_button_style title=”کوچک” align=”left” font_color=”#ffffff” use_theme_fonts=”yes” link=”url:%23|||” button_font_size=”14px” button_line_height=”30px” button_design_css=”.vc_custom_1522498621304{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 25px !important;margin-left: 0px !important;border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 5px !important;padding-right: 20px !important;padding-bottom: 5px !important;padding-left: 20px !important;background-color: #0d2a5c !important;border-left-color: #0d2a5c !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #0d2a5c !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #0d2a5c !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #0d2a5c !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 3px !important;}”][lea_button_style title=”متوسط” align=”left” font_color=”#ffffff” use_theme_fonts=”yes” link=”url:%23|||” button_font_size=”19px” button_line_height=”40px” button_design_css=”.vc_custom_1522498664067{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 25px !important;margin-left: 0px !important;border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 5px !important;padding-right: 25px !important;padding-bottom: 5px !important;padding-left: 25px !important;background-color: #0d2a5c !important;border-left-color: #0d2a5c !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #0d2a5c !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #0d2a5c !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #0d2a5c !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 3px !important;}”][lea_button_style title=”بزرگ” align=”left” font_color=”#ffffff” use_theme_fonts=”yes” link=”url:%23|||” button_font_size=”24px” button_line_height=”40px” button_design_css=”.vc_custom_1522498709381{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 25px !important;margin-left: 0px !important;border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 5px !important;padding-right: 35px !important;padding-bottom: 5px !important;padding-left: 35px !important;background-color: #0d2a5c !important;border-left-color: #0d2a5c !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #0d2a5c !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #0d2a5c !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #0d2a5c !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 3px !important;}”][lea_button_style title=”تست” align=”left” font_color=”#ffffff” use_theme_fonts=”yes” link=”url:%23|||” button_font_size=”36px” button_line_height=”45px” button_design_css=”.vc_custom_1522498745578{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 25px !important;margin-left: 0px !important;border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 10px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 40px !important;background-color: #0d2a5c !important;border-left-color: #0d2a5c !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #0d2a5c !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #0d2a5c !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #0d2a5c !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 3px !important;}”]
[lea_button_style title=”تست” align=”left” font_color=”#46485c” use_theme_fonts=”yes” link=”url:%23|||” button_font_size=”14px” button_line_height=”30px” button_design_css=”.vc_custom_1522498574050{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 25px !important;margin-left: 0px !important;border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 0px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 0px !important;padding-left: 15px !important;background-color: #ffffff !important;border-left-color: #0e192f !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #0e192f !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #0e192f !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #0e192f !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 3px !important;}”][lea_button_style title=”کوچک” align=”left” font_color=”#46485c” use_theme_fonts=”yes” link=”url:%23|||” button_font_size=”14px” button_line_height=”30px” button_design_css=”.vc_custom_1522498611839{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 25px !important;margin-left: 0px !important;border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 5px !important;padding-right: 20px !important;padding-bottom: 5px !important;padding-left: 20px !important;background-color: #ffffff !important;border-left-color: #0e192f !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #0e192f !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #0e192f !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #0e192f !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 3px !important;}”][lea_button_style title=”متوسط” align=”left” font_color=”#46485c” use_theme_fonts=”yes” link=”url:%23|||” button_font_size=”19px” button_line_height=”40px” button_design_css=”.vc_custom_1522498651808{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 25px !important;margin-left: 0px !important;border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 5px !important;padding-right: 25px !important;padding-bottom: 5px !important;padding-left: 25px !important;background-color: #ffffff !important;border-left-style: solid !important;border-right-style: solid !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 3px !important;}”][lea_button_style title=”بزرگ” align=”left” font_color=”#46485c” use_theme_fonts=”yes” link=”url:%23|||” button_font_size=”24px” button_line_height=”40px” button_design_css=”.vc_custom_1522498700941{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 25px !important;margin-left: 0px !important;border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 5px !important;padding-right: 35px !important;padding-bottom: 5px !important;padding-left: 35px !important;background-color: #ffffff !important;border-left-color: #0e192f !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #0e192f !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #0e192f !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #0e192f !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 3px !important;}”][lea_button_style title=”تست” align=”left” font_color=”#46485c” use_theme_fonts=”yes” link=”url:%23|||” button_font_size=”36px” button_line_height=”45px” button_design_css=”.vc_custom_1522498735265{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 25px !important;margin-left: 0px !important;border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 10px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 40px !important;background-color: #ffffff !important;border-left-color: #0e192f !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #0e192f !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #0e192f !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #0e192f !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 3px !important;}”]
[lea_button_style title=”تست” align=”left” font_color=”#ffffff” use_theme_fonts=”yes” background_hover_color=”#015684″ border_hover_color=”#015684″ link=”url:%23|||” button_font_size=”14px” button_line_height=”30px” button_design_css=”.vc_custom_1522498564701{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 25px !important;margin-left: 0px !important;border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 0px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 0px !important;padding-left: 15px !important;background-color: #0889cc !important;border-left-color: #0889cc !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #0889cc !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #0889cc !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #0889cc !important;border-bottom-style: solid !important;}”][lea_button_style title=”کوچک” align=”left” font_color=”#ffffff” use_theme_fonts=”yes” background_hover_color=”#015684″ border_hover_color=”#015684″ link=”url:%23|||” button_font_size=”14px” button_line_height=”30px” button_design_css=”.vc_custom_1522498601307{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 25px !important;margin-left: 0px !important;border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 5px !important;padding-right: 20px !important;padding-bottom: 5px !important;padding-left: 20px !important;background-color: #0889cc !important;border-left-color: #0889cc !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #0889cc !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #0889cc !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #0889cc !important;border-bottom-style: solid !important;}”][lea_button_style title=”متوسط” align=”left” font_color=”#ffffff” use_theme_fonts=”yes” background_hover_color=”#015684″ border_hover_color=”#015684″ link=”url:%23|||” button_font_size=”19px” button_line_height=”40px” button_design_css=”.vc_custom_1522498639539{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 25px !important;margin-left: 0px !important;border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 5px !important;padding-right: 25px !important;padding-bottom: 5px !important;padding-left: 25px !important;background-color: #0889cc !important;border-left-color: #0889cc !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #0889cc !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #0889cc !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #0889cc !important;border-bottom-style: solid !important;}”][lea_button_style title=”بزرگ” align=”left” font_color=”#ffffff” use_theme_fonts=”yes” background_hover_color=”#015684″ border_hover_color=”#015684″ link=”url:%23|||” button_font_size=”24px” button_line_height=”40px” button_design_css=”.vc_custom_1522498690324{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 25px !important;margin-left: 0px !important;border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 5px !important;padding-right: 35px !important;padding-bottom: 5px !important;padding-left: 35px !important;background-color: #0889cc !important;border-left-color: #0889cc !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #0889cc !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #0889cc !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #0889cc !important;border-bottom-style: solid !important;}”][lea_button_style title=”تست” align=”left” font_color=”#ffffff” use_theme_fonts=”yes” background_hover_color=”#015684″ border_hover_color=”#015684″ link=”url:%23|||” button_font_size=”36px” button_line_height=”45px” button_design_css=”.vc_custom_1522498727202{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 25px !important;margin-left: 0px !important;border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 10px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 40px !important;background-color: #0889cc !important;border-left-color: #0889cc !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #0889cc !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #0889cc !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #0889cc !important;border-bottom-style: solid !important;}”]
[lea_button_style title=”تست” align=”left” font_color=”#46485c” use_theme_fonts=”yes” link=”url:%23|||” button_font_size=”14px” button_line_height=”30px” button_design_css=”.vc_custom_1522498555801{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 25px !important;margin-left: 0px !important;border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 0px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 0px !important;padding-left: 15px !important;background-color: #ffffff !important;border-left-color: #0e192f !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #0e192f !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #0e192f !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #0e192f !important;border-bottom-style: solid !important;}”][lea_button_style title=”کوچک” align=”left” font_color=”#46485c” use_theme_fonts=”yes” link=”url:%23|||” button_font_size=”14px” button_line_height=”30px” button_design_css=”.vc_custom_1522498592439{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 25px !important;margin-left: 0px !important;border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 5px !important;padding-right: 20px !important;padding-bottom: 5px !important;padding-left: 20px !important;background-color: #ffffff !important;border-left-color: #0e192f !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #0e192f !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #0e192f !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #0e192f !important;border-bottom-style: solid !important;}”][lea_button_style title=”متوسط” align=”left” font_color=”#46485c” use_theme_fonts=”yes” link=”url:%23|||” button_font_size=”19px” button_line_height=”40px” button_design_css=”.vc_custom_1522498629905{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 25px !important;margin-left: 0px !important;border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 5px !important;padding-right: 25px !important;padding-bottom: 5px !important;padding-left: 25px !important;background-color: #ffffff !important;border-left-style: solid !important;border-right-style: solid !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-style: solid !important;}”][lea_button_style title=”بزرگ” align=”left” font_color=”#46485c” use_theme_fonts=”yes” link=”url:%23|||” button_font_size=”24px” button_line_height=”40px” button_design_css=”.vc_custom_1522498681057{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 25px !important;margin-left: 0px !important;border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 5px !important;padding-right: 35px !important;padding-bottom: 5px !important;padding-left: 35px !important;background-color: #ffffff !important;border-left-color: #0e192f !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #0e192f !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #0e192f !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #0e192f !important;border-bottom-style: solid !important;}”][lea_button_style title=”تست” align=”left” font_color=”#46485c” use_theme_fonts=”yes” link=”url:%23|||” button_font_size=”36px” button_line_height=”45px” button_design_css=”.vc_custom_1522498718595{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 25px !important;margin-left: 0px !important;border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 10px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 40px !important;background-color: #ffffff !important;border-left-color: #0e192f !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #0e192f !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #0e192f !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #0e192f !important;border-bottom-style: solid !important;}”]

استایل نامحدود

اندازه ی شعاع نامحدود و عرض مرز

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

[lea_button_style title=”تست” align=”left” font_color=”#ffffff” use_theme_fonts=”yes” background_hover_color=”#387877″ border_hover_color=”#387877″ button_block=”true” link=”url:%23|||” button_font_size=”24px” button_line_height=”45px” button_design_css=”.vc_custom_1522498793037{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 25px !important;margin-left: 0px !important;padding-top: 10px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 40px !important;background-color: #0eaaa7 !important;border-radius: 3px !important;}”]
[lea_button_style title=”تست” align=”left” font_color=”#ffffff” use_theme_fonts=”yes” background_hover_color=”#ceac45″ border_hover_color=”#ceac45″ button_block=”true” link=”url:%23|||” button_font_size=”24px” button_line_height=”45px” button_design_css=”.vc_custom_1522498782263{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 25px !important;margin-left: 0px !important;padding-top: 10px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 40px !important;background-color: #fbc728 !important;border-radius: 10px !important;}”]
[lea_button_style title=”تست” align=”left” font_color=”#ffffff” use_theme_fonts=”yes” background_hover_color=”#73abc8″ border_hover_color=”#73abc8″ button_block=”true” link=”url:%23|||” button_font_size=”24px” button_line_height=”45px” button_design_css=”.vc_custom_1522498772260{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 25px !important;margin-left: 0px !important;padding-top: 10px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 40px !important;background-color: #0889cc !important;border-radius: 20px !important;}”]
[lea_button_style title=”تست” align=”left” font_color=”#ffffff” use_theme_fonts=”yes” background_hover_color=”#47608c” border_hover_color=”#47608c” button_block=”true” link=”url:%23|||” button_font_size=”24px” button_line_height=”45px” button_design_css=”.vc_custom_1522498761385{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 25px !important;margin-left: 0px !important;padding-top: 10px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 40px !important;background-color: #0d2a5c !important;border-radius: 35px !important;}”]
[lea_button_style title=”تست” align=”left” font_color=”#000728″ use_theme_fonts=”yes” border_hover_color=”#4d998c” font_hover_color=”#4d998c” button_block=”true” link=”url:%23|||” button_font_size=”19px” button_line_height=”45px” button_design_css=”.vc_custom_1522498876910{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 25px !important;margin-left: 0px !important;border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 5px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 5px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #ffffff !important;border-left-color: #000728 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #000728 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #000728 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #000728 !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 3px !important;}”]
[lea_button_style title=”تست” align=”left” font_color=”#000728″ use_theme_fonts=”yes” border_hover_color=”#4d998c” font_hover_color=”#4d998c” button_block=”true” link=”url:%23|||” button_font_size=”19px” button_line_height=”45px” button_design_css=”.vc_custom_1522498843350{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 25px !important;margin-left: 0px !important;border-top-width: 2px !important;border-right-width: 2px !important;border-bottom-width: 2px !important;border-left-width: 2px !important;padding-top: 5px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 5px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #ffffff !important;border-left-color: #000728 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #000728 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #000728 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #000728 !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 3px !important;}”]
[lea_button_style title=”تست” align=”left” font_color=”#000728″ use_theme_fonts=”yes” border_hover_color=”#4d998c” font_hover_color=”#4d998c” button_block=”true” link=”url:%23|||” button_font_size=”19px” button_line_height=”45px” button_design_css=”.vc_custom_1522498829666{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 25px !important;margin-left: 0px !important;border-top-width: 3px !important;border-right-width: 3px !important;border-bottom-width: 3px !important;border-left-width: 3px !important;padding-top: 5px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 5px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #ffffff !important;border-left-color: #000728 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #000728 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #000728 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #000728 !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 3px !important;}”]
[lea_button_style title=”تست” align=”left” font_color=”#000728″ use_theme_fonts=”yes” border_hover_color=”#4d998c” font_hover_color=”#4d998c” button_block=”true” link=”url:%23|||” button_font_size=”19px” button_line_height=”45px” button_design_css=”.vc_custom_1522498820535{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 25px !important;margin-left: 0px !important;border-top-width: 4px !important;border-right-width: 4px !important;border-bottom-width: 4px !important;border-left-width: 4px !important;padding-top: 5px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 5px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #ffffff !important;border-left-color: #000728 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #000728 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #000728 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #000728 !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 3px !important;}”]
[lea_button_style title=”تست” align=”left” font_color=”#000728″ use_theme_fonts=”yes” border_hover_color=”#4d998c” font_hover_color=”#4d998c” button_block=”true” link=”url:%23|||” button_font_size=”19px” button_line_height=”45px” button_design_css=”.vc_custom_1522498810910{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 25px !important;margin-left: 0px !important;border-top-width: 5px !important;border-right-width: 5px !important;border-bottom-width: 5px !important;border-left-width: 5px !important;padding-top: 5px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 5px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #ffffff !important;border-left-color: #000728 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #000728 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #000728 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #000728 !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 3px !important;}”]
[lea_button_style title=”تست” align=”left” font_color=”#000728″ use_theme_fonts=”yes” border_hover_color=”#4d998c” font_hover_color=”#4d998c” button_block=”true” link=”url:%23|||” button_font_size=”17px” button_line_height=”45px” button_design_css=”.vc_custom_1522498803294{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 25px !important;margin-left: 0px !important;border-top-width: 10px !important;border-right-width: 10px !important;border-bottom-width: 10px !important;border-left-width: 10px !important;padding-top: 0px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 0px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #ffffff !important;border-left-color: #000728 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #000728 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #000728 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #000728 !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 3px !important;}”]

چپ + راست آیکون ها

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

[lea_button_style title=”تست” align=”right” icon_fontawesome=”fa fa-user” font_color=”#ffffff” use_theme_fonts=”yes” background_hover_color=”#7bc6c5″ border_hover_color=”#7bc6c5″ font_hover_color=”#ffffff” add_icon=”true” link=”url:%23|||” button_font_size=”36px” button_line_height=”55px” button_design_css=”.vc_custom_1522498930893{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 35px !important;margin-left: 0px !important;border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 15px !important;padding-right: 70px !important;padding-bottom: 15px !important;padding-left: 70px !important;background-color: #0eaaa7 !important;border-left-color: #0eaaa7 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #0eaaa7 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #0eaaa7 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #0eaaa7 !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 3px !important;}”][lea_button_style title=”تست” align=”right” icon_fontawesome=”fa fa-handshake-o” font_color=”#ffffff” use_theme_fonts=”yes” background_hover_color=”#443228″ border_hover_color=”#443228″ font_hover_color=”#ffffff” add_icon=”true” link=”url:%23|||” button_font_size=”24px” button_line_height=”55px” button_design_css=”.vc_custom_1522498940943{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 35px !important;margin-left: 0px !important;border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 15px !important;padding-right: 60px !important;padding-bottom: 15px !important;padding-left: 60px !important;background-color: #836e62 !important;border-left-color: #836e62 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #836e62 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #836e62 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #836e62 !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 3px !important;}”][lea_button_style title=”تست” align=”right” icon_fontawesome=”fa fa-user” font_color=”#ffffff” use_theme_fonts=”yes” background_hover_color=”#371620″ border_hover_color=”#371620″ font_hover_color=”#ffffff” add_icon=”true” link=”url:%23|||” button_font_size=”19px” button_line_height=”30px” button_design_css=”.vc_custom_1522498950261{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 35px !important;margin-left: 0px !important;border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 10px !important;padding-right: 50px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 50px !important;background-color: #701f37 !important;border-left-color: #701f37 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #701f37 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #701f37 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #701f37 !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 3px !important;}”][lea_button_style title=”تست” align=”right” icon_fontawesome=”fa fa-lock” font_color=”#000000″ use_theme_fonts=”yes” background_hover_color=”#f5a821″ border_hover_color=”#f5a821″ font_hover_color=”#ffffff” add_icon=”true” link=”url:%23|||” button_font_size=”14px” button_line_height=”40px” button_design_css=”.vc_custom_1522498960266{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 25px !important;margin-left: 0px !important;border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 0px !important;padding-right: 20px !important;padding-bottom: 0px !important;padding-left: 20px !important;background-color: #ffffff !important;border-left-color: #ffffff !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #ffffff !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #ffffff !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #ffffff !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 3px !important;}”]
[lea_button_style title=”تست” align=”left” i_align=”right” icon_fontawesome=”” font_color=”#ffffff” use_theme_fonts=”yes” background_hover_color=”#7bc6c5″ border_hover_color=”#7bc6c5″ font_hover_color=”#ffffff” add_icon=”true” link=”url:%23|||” button_font_size=”36px” button_line_height=”55px” button_design_css=”.vc_custom_1597846850449{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 35px !important;margin-left: 0px !important;border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 15px !important;padding-right: 70px !important;padding-bottom: 15px !important;padding-left: 70px !important;border-left-color: #0eaaa7 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #0eaaa7 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #0eaaa7 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #0eaaa7 !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 4px !important;}”][lea_button_style title=”تست” align=”left” i_align=”right” icon_fontawesome=”fa fa-glass” font_color=”#ffffff” use_theme_fonts=”yes” background_hover_color=”#443228″ border_hover_color=”#443228″ font_hover_color=”#ffffff” add_icon=”true” link=”url:%23|||” button_font_size=”24px” button_line_height=”55px” button_design_css=”.vc_custom_1522498902102{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 35px !important;margin-left: 0px !important;border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 15px !important;padding-right: 60px !important;padding-bottom: 15px !important;padding-left: 60px !important;border-left-color: #836e62 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #836e62 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #836e62 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #836e62 !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 3px !important;}”][lea_button_style title=”تست” align=”left” i_align=”right” icon_fontawesome=”fa fa-power-off” font_color=”#ffffff” use_theme_fonts=”yes” background_hover_color=”#371620″ border_hover_color=”#371620″ font_hover_color=”#ffffff” add_icon=”true” link=”url:%23|||” button_font_size=”19px” button_line_height=”30px” button_design_css=”.vc_custom_1522498911038{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 35px !important;margin-left: 0px !important;border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 10px !important;padding-right: 50px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 50px !important;border-left-color: #701f37 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #701f37 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #701f37 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #701f37 !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 3px !important;}”][lea_button_style title=”تست” align=”left” i_align=”right” icon_fontawesome=”fa fa-arrows” font_color=”#ffffff” use_theme_fonts=”yes” background_hover_color=”#f5a821″ border_hover_color=”#f5a821″ font_hover_color=”#ffffff” add_icon=”true” link=”url:%23|||” button_font_size=”14px” button_line_height=”40px” button_design_css=”.vc_custom_1522498920433{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 25px !important;margin-left: 0px !important;border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 0px !important;padding-right: 20px !important;padding-bottom: 0px !important;padding-left: 20px !important;border-left-color: #ffffff !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #ffffff !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #ffffff !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #ffffff !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 3px !important;}”]

رنگ نامحدود !

با فضای خالی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

[lea_button_style title=”اندازا فونت حرفه ای” align=”center” font_color=”#ffffff” use_theme_fonts=”yes” background_hover_color=”#f5a821″ border_hover_color=”#f5a821″ font_hover_color=”#ffffff” button_block=”true” link=”url:%23|||” button_font_size=”36px” button_line_height=”40px” button_design_css=”.vc_custom_1522498990759{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 25px !important;margin-left: 0px !important;border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 25px !important;padding-right: 20px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 20px !important;background-color: #a86b07 !important;border-left-color: #a86b07 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #a86b07 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #a86b07 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #a86b07 !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 35px !important;}”]

با فونت حرفه ای

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

[lea_button_style title=”اندازه فونت حرفه ای” align=”center” font_color=”#ffffff” use_theme_fonts=”yes” background_hover_color=”#ceac45″ border_hover_color=”#ceac45″ font_hover_color=”#ffffff” button_block=”true” link=”url:%23|||” button_font_size=”36px” button_line_height=”40px” button_design_css=”.vc_custom_1522498979550{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 25px !important;margin-left: 0px !important;border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 25px !important;padding-right: 20px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 20px !important;background-color: #fbc728 !important;border-left-color: #fbc728 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #fbc728 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #fbc728 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #fbc728 !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 35px !important;}”]
[lea_button_style title=”تست” align=”center” font_color=”#ffffff” use_theme_fonts=”yes” background_hover_color=”#f5a821″ border_hover_color=”#f5a821″ font_hover_color=”#ffffff” button_block=”true” link=”url:%23|||” button_font_size=”24px” button_line_height=”40px” button_design_css=”.vc_custom_1522499036341{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 25px !important;margin-left: 0px !important;border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 15px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 15px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #ea655b !important;border-left-color: #ea655b !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #ea655b !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #ea655b !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #ea655b !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 30px !important;}”]
[lea_button_style title=”تست” align=”center” font_color=”#ffffff” use_theme_fonts=”yes” background_hover_color=”#efae7c” border_hover_color=”#efae7c” font_hover_color=”#ffffff” button_block=”true” link=”url:%23|||” button_font_size=”24px” button_line_height=”40px” button_design_css=”.vc_custom_1522499024692{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 25px !important;margin-left: 0px !important;border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 15px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 15px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #db792d !important;border-left-color: #db792d !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #db792d !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #db792d !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #db792d !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 30px !important;}”]
[lea_button_style title=”تست” align=”center” font_color=”#ffffff” use_theme_fonts=”yes” background_hover_color=”#fbc728″ border_hover_color=”#fbc728″ font_hover_color=”#ffffff” button_block=”true” link=”url:%23|||” button_font_size=”24px” button_line_height=”40px” button_design_css=”.vc_custom_1522499007866{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 25px !important;margin-left: 0px !important;border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 15px !important;padding-right: 20px !important;padding-bottom: 15px !important;padding-left: 20px !important;background-color: #f3eb73 !important;border-left-color: #f3eb73 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #f3eb73 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #f3eb73 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #f3eb73 !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 30px !important;}”]
[lea_button_style title=”تست” align=”center” font_color=”#ffffff” use_theme_fonts=”yes” background_hover_color=”#fbc728″ border_hover_color=”#fbc728″ font_hover_color=”#ffffff” button_block=”true” link=”url:%23|||” button_font_size=”24px” button_line_height=”40px” button_design_css=”.vc_custom_1522498999220{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 25px !important;margin-left: 0px !important;border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 15px !important;padding-right: 20px !important;padding-bottom: 15px !important;padding-left: 20px !important;background-color: #92be53 !important;border-left-color: #92be53 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #92be53 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #92be53 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #92be53 !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 30px !important;}”]
[lea_button_style title=”تست !” align=”center” font_color=”#ffffff” use_theme_fonts=”yes” background_hover_color=”#e06787″ border_hover_color=”#e06787″ font_hover_color=”#ffffff” button_block=”true” link=”url:%23|||” button_font_size=”19px” button_line_height=”30px” button_design_css=”.vc_custom_1522499088802{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 25px !important;margin-left: 0px !important;border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #a83c59 !important;border-left-color: #a83c59 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #a83c59 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #a83c59 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #a83c59 !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 25px !important;}”]
[lea_button_style title=”تست !” align=”center” font_color=”#ffffff” button_text_font=”font_family:Montserrat%3Aregular%2C700|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal” background_hover_color=”#ea6b78″ border_hover_color=”#ea6b78″ font_hover_color=”#ffffff” button_block=”true” link=”url:%23|||” button_font_size=”19px” button_line_height=”30px” button_design_css=”.vc_custom_1522498081247{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 25px !important;margin-left: 0px !important;border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #c9325a !important;border-left-color: #c9325a !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #c9325a !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #c9325a !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #c9325a !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 25px !important;}”]
[lea_button_style title=”تست !” align=”center” font_color=”#ffffff” use_theme_fonts=”yes” background_hover_color=”#ea6b78″ border_hover_color=”#ea6b78″ font_hover_color=”#ffffff” button_block=”true” link=”url:%23|||” button_font_size=”19px” button_line_height=”30px” button_design_css=”.vc_custom_1522499079627{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 25px !important;margin-left: 0px !important;border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #841e43 !important;border-left-color: #841e43 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #841e43 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #841e43 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #841e43 !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 25px !important;}”]
[lea_button_style title=”تست !” align=”center” font_color=”#ffffff” use_theme_fonts=”yes” background_hover_color=”#fbc728″ border_hover_color=”#fbc728″ font_hover_color=”#ffffff” button_block=”true” link=”url:%23|||” button_font_size=”19px” button_line_height=”40px” button_design_css=”.vc_custom_1522499064672{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 25px !important;margin-left: 0px !important;border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 5px !important;padding-right: 20px !important;padding-bottom: 5px !important;padding-left: 20px !important;background-color: #f2ba65 !important;border-left-color: #f2ba65 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #f2ba65 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #f2ba65 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #f2ba65 !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 25px !important;}”]
[lea_button_style title=”تست !” align=”center” font_color=”#ffffff” use_theme_fonts=”yes” background_hover_color=”#5ffc62″ border_hover_color=”#5ffc62″ font_hover_color=”#ffffff” button_block=”true” link=”url:%23|||” button_font_size=”19px” button_line_height=”40px” button_design_css=”.vc_custom_1522499055063{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 25px !important;margin-left: 0px !important;border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 5px !important;padding-right: 20px !important;padding-bottom: 5px !important;padding-left: 20px !important;background-color: #a9fcaa !important;border-left-color: #a9fcaa !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #a9fcaa !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #a9fcaa !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #a9fcaa !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 25px !important;}”]
[lea_button_style title=”تست !” align=”center” font_color=”#ffffff” use_theme_fonts=”yes” background_hover_color=”#5c847c” border_hover_color=”#5c847c” font_hover_color=”#ffffff” button_block=”true” link=”url:%23|||” button_font_size=”19px” button_line_height=”40px” button_design_css=”.vc_custom_1522499046076{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 25px !important;margin-left: 0px !important;border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 5px !important;padding-right: 20px !important;padding-bottom: 5px !important;padding-left: 20px !important;background-color: #90cace !important;border-left-color: #90cace !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #90cace !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #90cace !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #90cace !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 25px !important;}”]
[lea_button_style title=”تست !” align=”center” font_color=”#ffffff” use_theme_fonts=”yes” background_hover_color=”#e06787″ border_hover_color=”#e06787″ font_hover_color=”#ffffff” button_block=”true” link=”url:%23|||” button_font_size=”14px” button_line_height=”30px” button_design_css=”.vc_custom_1522499256827{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 25px !important;margin-left: 0px !important;border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 2px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 2px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #fc5f7f !important;border-left-color: #fc5f7f !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #fc5f7f !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #fc5f7f !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #fc5f7f !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 20px !important;}” animation=”bounceIn”]
[lea_button_style title=”تست !” align=”center” font_color=”#ffffff” use_theme_fonts=”yes” background_hover_color=”#e06787″ border_hover_color=”#e06787″ font_hover_color=”#ffffff” button_block=”true” link=”url:%23|||” button_font_size=”14px” button_line_height=”30px” button_design_css=”.vc_custom_1522499247164{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 25px !important;margin-left: 0px !important;border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 2px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 2px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #70004c !important;border-left-color: #70004c !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #70004c !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #70004c !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #70004c !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 20px !important;}”]
[lea_button_style title=”تست !” align=”center” font_color=”#ffffff” use_theme_fonts=”yes” background_hover_color=”#e06787″ border_hover_color=”#e06787″ font_hover_color=”#ffffff” button_block=”true” link=”url:%23|||” button_font_size=”14px” button_line_height=”30px” button_design_css=”.vc_custom_1522499236709{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 25px !important;margin-left: 0px !important;border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 2px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 2px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #a83c59 !important;border-left-color: #a83c59 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #a83c59 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #a83c59 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #a83c59 !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 20px !important;}”]
[lea_button_style title=”تست !” align=”center” font_color=”#ffffff” use_theme_fonts=”yes” background_hover_color=”#a08500″ border_hover_color=”#a08500″ font_hover_color=”#ffffff” button_block=”true” link=”url:%23|||” button_font_size=”14px” button_line_height=”30px” button_design_css=”.vc_custom_1522499221744{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 25px !important;margin-left: 0px !important;border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 2px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 2px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #edad00 !important;border-left-color: #edad00 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #edad00 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #edad00 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #edad00 !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 20px !important;}”]
[lea_button_style title=”تست !” align=”center” font_color=”#ffffff” use_theme_fonts=”yes” background_hover_color=”#9ee534″ border_hover_color=”#9ee534″ font_hover_color=”#ffffff” button_block=”true” link=”url:%23|||” button_font_size=”14px” button_line_height=”30px” button_design_css=”.vc_custom_1522499186602{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 25px !important;margin-left: 0px !important;border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 2px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 2px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #e8e235 !important;border-left-color: #e8e235 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #e8e235 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #e8e235 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #e8e235 !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 20px !important;}”]
[lea_button_style title=”تست !” align=”center” font_color=”#ffffff” button_text_font=”font_family:Montserrat%3Aregular%2C700|font_style:700%20bold%20regular%3A700%3Anormal” background_hover_color=”#004454″ border_hover_color=”#004454″ font_hover_color=”#ffffff” button_block=”true” link=”url:%23|||” button_font_size=”14px” button_line_height=”30px” button_design_css=”.vc_custom_1522498139125{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 25px !important;margin-left: 0px !important;border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 2px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 2px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #000035 !important;border-left-color: #000035 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #000035 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #000035 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #000035 !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 20px !important;}”]
[lea_button_style title=”تست !” align=”center” font_color=”#ffffff” use_theme_fonts=”yes” background_hover_color=”#ada427″ border_hover_color=”#ada427″ font_hover_color=”#ffffff” button_block=”true” link=”url:%23|||” button_font_size=”14px” button_line_height=”30px” button_design_css=”.vc_custom_1522499161532{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 25px !important;margin-left: 0px !important;border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 2px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 2px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #d6aa31 !important;border-left-color: #d6aa31 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #d6aa31 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #d6aa31 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #d6aa31 !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 20px !important;}”]
[lea_button_style title=”تست !” align=”center” font_color=”#ffffff” use_theme_fonts=”yes” background_hover_color=”#ad6822″ border_hover_color=”#ad6822″ font_hover_color=”#ffffff” button_block=”true” link=”url:%23|||” button_font_size=”14px” button_line_height=”30px” button_design_css=”.vc_custom_1522499145167{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 25px !important;margin-left: 0px !important;border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 2px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 2px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #e52d2d !important;border-left-color: #e52d2d !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #e52d2d !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #e52d2d !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #e52d2d !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 20px !important;}”]
[lea_button_style title=”تست !” align=”center” font_color=”#ffffff” use_theme_fonts=”yes” background_hover_color=”#009191″ border_hover_color=”#009191″ font_hover_color=”#ffffff” button_block=”true” link=”url:%23|||” button_font_size=”14px” button_line_height=”30px” button_design_css=”.vc_custom_1522499134633{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 25px !important;margin-left: 0px !important;border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 2px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 2px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #05635d !important;border-left-color: #05635d !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #05635d !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #05635d !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #05635d !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 20px !important;}”]
[lea_button_style title=”تست !” align=”center” font_color=”#ffffff” use_theme_fonts=”yes” background_hover_color=”#6b6407″ border_hover_color=”#6b6407″ font_hover_color=”#ffffff” button_block=”true” link=”url:%23|||” button_font_size=”14px” button_line_height=”30px” button_design_css=”.vc_custom_1522499121714{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 25px !important;margin-left: 0px !important;border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 2px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 2px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #aaaf16 !important;border-left-color: #aaaf16 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #aaaf16 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #aaaf16 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #aaaf16 !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 20px !important;}”]
[lea_button_style title=”تست !” align=”center” font_color=”#ffffff” use_theme_fonts=”yes” background_hover_color=”#366a7c” border_hover_color=”#366a7c” font_hover_color=”#ffffff” button_block=”true” link=”url:%23|||” button_font_size=”14px” button_line_height=”30px” button_design_css=”.vc_custom_1522499110128{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 25px !important;margin-left: 0px !important;border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 2px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 2px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #2a4054 !important;border-left-color: #2a4054 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #2a4054 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #2a4054 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #2a4054 !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 20px !important;}”]
[lea_button_style title=”تست !” align=”center” font_color=”#ffffff” use_theme_fonts=”yes” background_hover_color=”#00bf2f” border_hover_color=”#00bf2f” font_hover_color=”#ffffff” button_block=”true” link=”url:%23|||” button_font_size=”14px” button_line_height=”30px” button_design_css=”.vc_custom_1522499101037{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 25px !important;margin-left: 0px !important;border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 2px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 2px !important;padding-left: 10px !important;background-color: #009e61 !important;border-left-color: #009e61 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #009e61 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #009e61 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #009e61 !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 20px !important;}”]
[lea_button_style title=”تست” align=”center” font_color=”#f51790″ use_theme_fonts=”yes” border_hover_color=”#f5a821″ font_hover_color=”#ffffff” button_block=”true” link=”url:%23|||” button_font_size=”36px” button_line_height=”40px” button_design_css=”.vc_custom_1522499280268{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 25px !important;margin-left: 0px !important;border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 25px !important;padding-right: 20px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 20px !important;border-left-color: #f51790 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #f51790 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #f51790 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #f51790 !important;border-bottom-style: solid !important;}”]
[lea_button_style title=”تست” align=”center” font_color=”#ffffff” use_theme_fonts=”yes” border_hover_color=”#015b82″ font_hover_color=”#ffffff” button_block=”true” link=”url:%23|||” button_font_size=”36px” button_line_height=”40px” button_design_css=”.vc_custom_1522499270943{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 25px !important;margin-left: 0px !important;border-top-width: 4px !important;border-right-width: 4px !important;border-bottom-width: 4px !important;border-left-width: 4px !important;padding-top: 22px !important;padding-right: 20px !important;padding-bottom: 22px !important;padding-left: 20px !important;border-left-color: #0c9bed !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #0c9bed !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #0c9bed !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #0c9bed !important;border-bottom-style: solid !important;}”]
[lea_button_style title=”تست” align=”center” font_color=”#ffffff” use_theme_fonts=”yes” border_hover_color=”#ba5048″ font_hover_color=”#ffffff” button_block=”true” link=”url:%23|||” button_font_size=”24px” button_line_height=”40px” button_design_css=”.vc_custom_1522499316061{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 25px !important;margin-left: 0px !important;border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 15px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 15px !important;padding-left: 10px !important;border-left-color: #ba5048 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #ba5048 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #ba5048 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #ba5048 !important;border-bottom-style: solid !important;}”]
[lea_button_style title=”تست” align=”center” font_color=”#fa6fbe” use_theme_fonts=”yes” border_hover_color=”#ac57c6″ font_hover_color=”#ffffff” button_block=”true” link=”url:%23|||” button_font_size=”24px” button_line_height=”40px” button_design_css=”.vc_custom_1522499305953{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 25px !important;margin-left: 0px !important;border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 15px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 15px !important;padding-left: 10px !important;border-left-color: #fa6fbe !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #fa6fbe !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #fa6fbe !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #fa6fbe !important;border-bottom-style: solid !important;}”]
[lea_button_style title=”تست” align=”center” font_color=”#ffffff” button_text_font=”font_family:Montserrat%3Aregular%2C700|font_style:700%20bold%20regular%3A700%3Anormal” border_hover_color=”#700458″ font_hover_color=”#ffffff” button_block=”true” link=”url:%23|||” button_font_size=”24px” button_line_height=”40px” button_design_css=”.vc_custom_1522498213687{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 25px !important;margin-left: 0px !important;border-top-width: 3px !important;border-right-width: 3px !important;border-bottom-width: 3px !important;border-left-width: 3px !important;padding-top: 13px !important;padding-right: 20px !important;padding-bottom: 13px !important;padding-left: 20px !important;border-left-color: #ff23a1 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #ff23a1 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #ff23a1 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #ff23a1 !important;border-bottom-style: solid !important;}”]
[lea_button_style title=”تست” align=”center” font_color=”#ff80c9″ use_theme_fonts=”yes” border_hover_color=”#c462ba” font_hover_color=”#ffffff” button_block=”true” link=”url:%23|||” button_font_size=”24px” button_line_height=”40px” button_design_css=”.vc_custom_1522499289038{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 25px !important;margin-left: 0px !important;border-top-width: 4px !important;border-right-width: 4px !important;border-bottom-width: 4px !important;border-left-width: 4px !important;padding-top: 12px !important;padding-right: 20px !important;padding-bottom: 12px !important;padding-left: 20px !important;border-left-color: #ff80c9 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #ff80c9 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #ff80c9 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #ff80c9 !important;border-bottom-style: solid !important;}”]
[lea_button_style title=”تست !” align=”center” font_color=”#a83c59″ use_theme_fonts=”yes” border_hover_color=”#e06787″ font_hover_color=”#ffffff” button_block=”true” link=”url:%23|||” button_font_size=”19px” button_line_height=”30px” button_design_css=”.vc_custom_1522499383931{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 25px !important;margin-left: 0px !important;border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;border-left-color: #a83c59 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #a83c59 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #a83c59 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #a83c59 !important;border-bottom-style: solid !important;}”]
[lea_button_style title=”تست !” align=”center” font_color=”#c9325a” use_theme_fonts=”yes” border_hover_color=”#ea6b78″ font_hover_color=”#ffffff” button_block=”true” link=”url:%23|||” button_font_size=”19px” button_line_height=”30px” button_design_css=”.vc_custom_1522499370603{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 25px !important;margin-left: 0px !important;border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;border-left-color: #c9325a !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #c9325a !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #c9325a !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #c9325a !important;border-bottom-style: solid !important;}”]
[lea_button_style title=”تست !” align=”center” font_color=”#841e43″ use_theme_fonts=”yes” border_hover_color=”#ea6b78″ font_hover_color=”#ffffff” button_block=”true” link=”url:%23|||” button_font_size=”19px” button_line_height=”30px” button_design_css=”.vc_custom_1522499360932{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 25px !important;margin-left: 0px !important;border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 10px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 10px !important;padding-left: 10px !important;border-left-color: #841e43 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #841e43 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #841e43 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #841e43 !important;border-bottom-style: solid !important;}”]
[lea_button_style title=”تست !” align=”center” font_color=”#ffffff” use_theme_fonts=”yes” border_hover_color=”#3f0a00″ font_hover_color=”#ffffff” button_block=”true” link=”url:%23|||” button_font_size=”19px” button_line_height=”40px” button_design_css=”.vc_custom_1522499350949{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 25px !important;margin-left: 0px !important;border-top-width: 2px !important;border-right-width: 2px !important;border-bottom-width: 2px !important;border-left-width: 2px !important;padding-top: 4px !important;padding-right: 20px !important;padding-bottom: 4px !important;padding-left: 20px !important;border-left-color: #ffffff !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #ffffff !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #ffffff !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #ffffff !important;border-bottom-style: solid !important;}”]
[lea_button_style title=”تست !” align=”center” font_color=”#552440″ use_theme_fonts=”yes” border_hover_color=”#7c537c” font_hover_color=”#ffffff” button_block=”true” link=”url:%23|||” button_font_size=”19px” button_line_height=”40px” button_design_css=”.vc_custom_1522499339196{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 25px !important;margin-left: 0px !important;border-top-width: 3px !important;border-right-width: 3px !important;border-bottom-width: 3px !important;border-left-width: 3px !important;padding-top: 3px !important;padding-right: 20px !important;padding-bottom: 3px !important;padding-left: 20px !important;border-left-color: #552440 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #552440 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #552440 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #552440 !important;border-bottom-style: solid !important;}”]
[lea_button_style title=”تست !” align=”center” font_color=”#ffffff” use_theme_fonts=”yes” border_hover_color=”#5c847c” font_hover_color=”#ffffff” button_block=”true” link=”url:%23|||” button_font_size=”19px” button_line_height=”40px” button_design_css=”.vc_custom_1522499327173{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 25px !important;margin-left: 0px !important;border-top-width: 6px !important;border-right-width: 6px !important;border-bottom-width: 6px !important;border-left-width: 6px !important;padding-top: 0px !important;padding-right: 20px !important;padding-bottom: 0px !important;padding-left: 20px !important;border-left-color: #ffffff !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #ffffff !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #ffffff !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #ffffff !important;border-bottom-style: solid !important;}”]
[lea_button_style title=”تست !” align=”center” font_color=”#fc5f7f” use_theme_fonts=”yes” border_hover_color=”#e06787″ font_hover_color=”#ffffff” button_block=”true” link=”url:%23|||” button_font_size=”14px” button_line_height=”30px” button_design_css=”.vc_custom_1522498533658{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 25px !important;margin-left: 0px !important;border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 2px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 2px !important;padding-left: 10px !important;border-left-color: #fc5f7f !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #fc5f7f !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #fc5f7f !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #fc5f7f !important;border-bottom-style: solid !important;}” animation=”bounceIn”]
[lea_button_style title=”تست !” align=”center” font_color=”#b70077″ use_theme_fonts=”yes” border_hover_color=”#e06787″ font_hover_color=”#ffffff” button_block=”true” link=”url:%23|||” button_font_size=”14px” button_line_height=”30px” button_design_css=”.vc_custom_1522498519049{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 25px !important;margin-left: 0px !important;border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 2px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 2px !important;padding-left: 10px !important;border-left-color: #b70077 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #b70077 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #b70077 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #b70077 !important;border-bottom-style: solid !important;}”]
[lea_button_style title=”تست !” align=”center” font_color=”#a83c59″ use_theme_fonts=”yes” border_hover_color=”#e06787″ font_hover_color=”#ffffff” button_block=”true” link=”url:%23|||” button_font_size=”14px” button_line_height=”30px” button_design_css=”.vc_custom_1522498500568{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 25px !important;margin-left: 0px !important;border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 2px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 2px !important;padding-left: 10px !important;border-left-color: #a83c59 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #a83c59 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #a83c59 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #a83c59 !important;border-bottom-style: solid !important;}”]
[lea_button_style title=”تست !” align=”center” font_color=”#ffffff” use_theme_fonts=”yes” border_hover_color=”#a08500″ font_hover_color=”#ffffff” button_block=”true” link=”url:%23|||” button_font_size=”14px” button_line_height=”30px” button_design_css=”.vc_custom_1522498484592{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 25px !important;margin-left: 0px !important;border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 2px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 2px !important;padding-left: 10px !important;border-left-color: #edad00 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #edad00 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #edad00 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #edad00 !important;border-bottom-style: solid !important;}”]
[lea_button_style title=”تست !” align=”center” font_color=”#e59334″ use_theme_fonts=”yes” border_hover_color=”#a88a26″ font_hover_color=”#ffffff” button_block=”true” link=”url:%23|||” button_font_size=”14px” button_line_height=”30px” button_design_css=”.vc_custom_1522498474514{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 25px !important;margin-left: 0px !important;border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 2px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 2px !important;padding-left: 10px !important;border-left-color: #e59334 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #e59334 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #e59334 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #e59334 !important;border-bottom-style: solid !important;}”]
[lea_button_style title=”تست !” align=”center” font_color=”#002a72″ use_theme_fonts=”yes” border_hover_color=”#004454″ font_hover_color=”#ffffff” button_block=”true” link=”url:%23|||” button_font_size=”14px” button_line_height=”30px” button_design_css=”.vc_custom_1522498461292{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 25px !important;margin-left: 0px !important;border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 2px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 2px !important;padding-left: 10px !important;border-left-color: #002a72 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #002a72 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #002a72 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #002a72 !important;border-bottom-style: solid !important;}”]
[lea_button_style title=”تست !” align=”center” font_color=”#b53229″ use_theme_fonts=”yes” background_hover_color=”#ada427″ border_hover_color=”#ada427″ font_hover_color=”#ffffff” button_block=”true” link=”url:%23|||” button_font_size=”14px” button_line_height=”30px” button_design_css=”.vc_custom_1522498449191{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 25px !important;margin-left: 0px !important;border-top-width: 2px !important;border-right-width: 2px !important;border-bottom-width: 2px !important;border-left-width: 2px !important;padding-top: 2px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 2px !important;padding-left: 10px !important;border-left-color: #b53229 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #b53229 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #b53229 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #b53229 !important;border-bottom-style: solid !important;}”]
[lea_button_style title=”تست !” align=”center” font_color=”#bc016b” use_theme_fonts=”yes” border_hover_color=”#ad6822″ font_hover_color=”#ffffff” button_block=”true” link=”url:%23|||” button_font_size=”14px” button_line_height=”30px” button_design_css=”.vc_custom_1522498435458{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 25px !important;margin-left: 0px !important;border-top-width: 2px !important;border-right-width: 2px !important;border-bottom-width: 2px !important;border-left-width: 2px !important;padding-top: 2px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 2px !important;padding-left: 10px !important;border-left-color: #bc016b !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #bc016b !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #bc016b !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #bc016b !important;border-bottom-style: solid !important;}”]
[lea_button_style title=”تست !” align=”center” font_color=”#05635d” use_theme_fonts=”yes” border_hover_color=”#00acb2″ font_hover_color=”#ffffff” button_block=”true” link=”url:%23|||” button_font_size=”14px” button_line_height=”30px” button_design_css=”.vc_custom_1522498420585{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 25px !important;margin-left: 0px !important;border-top-width: 3px !important;border-right-width: 3px !important;border-bottom-width: 3px !important;border-left-width: 3px !important;padding-top: 2px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 2px !important;padding-left: 10px !important;border-left-color: #05635d !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #05635d !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #05635d !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #05635d !important;border-bottom-style: solid !important;}”]
[lea_button_style title=”تست !” align=”center” font_color=”#aaaf16″ use_theme_fonts=”yes” border_hover_color=”#6b6407″ font_hover_color=”#ffffff” button_block=”true” link=”url:%23|||” button_font_size=”14px” button_line_height=”30px” button_design_css=”.vc_custom_1522498403853{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 25px !important;margin-left: 0px !important;border-top-width: 3px !important;border-right-width: 3px !important;border-bottom-width: 3px !important;border-left-width: 3px !important;padding-top: 1px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 1px !important;padding-left: 10px !important;border-left-color: #aaaf16 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #aaaf16 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #aaaf16 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #aaaf16 !important;border-bottom-style: solid !important;}”]
[lea_button_style title=”تست !” align=”center” font_color=”#2a4054″ use_theme_fonts=”yes” border_hover_color=”#366a7c” font_hover_color=”#ffffff” button_block=”true” link=”url:%23|||” button_font_size=”14px” button_line_height=”30px” button_design_css=”.vc_custom_1522498392283{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 25px !important;margin-left: 0px !important;border-top-width: 3px !important;border-right-width: 3px !important;border-bottom-width: 3px !important;border-left-width: 3px !important;padding-top: 1px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 1px !important;padding-left: 10px !important;border-left-color: #2a4054 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #2a4054 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #2a4054 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #2a4054 !important;border-bottom-style: solid !important;}”]
[lea_button_style title=”تست !” align=”center” font_color=”#009e61″ use_theme_fonts=”yes” border_hover_color=”#00bf2f” font_hover_color=”#ffffff” button_block=”true” link=”url:%23|||” button_font_size=”14px” button_line_height=”30px” button_design_css=”.vc_custom_1522498374632{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 25px !important;margin-left: 0px !important;border-top-width: 4px !important;border-right-width: 4px !important;border-bottom-width: 4px !important;border-left-width: 4px !important;padding-top: 0px !important;padding-right: 10px !important;padding-bottom: 0px !important;padding-left: 10px !important;border-left-color: #009e61 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #009e61 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #009e61 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #009e61 !important;border-bottom-style: solid !important;}”]