Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

کاتالوگ نرم افزار ارجاعات

دریافت کاتالوگ

نرم افزار ارجاعات

p3_6721_w200انواع ارجاعات

 

 

ارجاعات به سه صورت امکان پذیر میباشد
۱-    به هنگام ثبت یک خاموشی، نوع آن ارجاع زده شود
۲-    به هنگام اعزام اکیپ در بخش اتفاقات و در حالتی که وظیفه اکیپ اتفاقات نباشد
۳-    به هنگام اتمام خاموشی و انتخاب موقتا انجام شد

 

 

 

در هنگام ارجاع نمودن یک پرونده فرمی باز شده و شامل موارد زیر میباشد
۱-    واحد اجرایی
۲-    نوع شبکه ( خطوط فشارمتوسط هوایی،زمینی، خطوط فشارضعیف هوایی،زمینی ، پست توزیع و مشترکین)
۳-    اشکال بوجود آمده (در بخش اطلاعات پایه قابل تعریف بوده و بر اساس نوع شبکه پر میگردد)
۴-    تاریخ ارجاع
۵-    ساعت ارجاع
۶-    کاربر ارجاع کننده
۷-    توضیحات

نرم افزار ارجاعات

این نرم افزار کلیه عملیات مربوط به ارجاعات رسیده از اتفاقات را انجام داده و شامل مشخصات کلی زیر میباشد
۱-    بصورت مجزا نصب میگردد
۲-    از دیتابیس اتفاقات بصورت ON LINE استفاده نموده و نیاز به دیتابیس دیگر ندارد
۳-    دارای سطح دسترسی مختص به خود میباشد
۴-    هر کاربر آن میتواند مربوط به یک و یا چند واحد جرایی باشد
۵-    کلیه ارجاعات ارسال شده از واحد اتفاقات بصورت لحظه ای دیده میشود
۶-    امکان اعزام اکیپ و تکمیل پرونده ارجاعات را دارا میباشد
۷-    هر واحد اجرایی شامل یک انبارک میباشد
۸-    هر واحد اجرایی میتواند گزارشات خود را تهیه نماید
۹-    شامل یک بخش به عنوان مانیتورینگ ارجاعات میباشد

وضعیت یک ارجاع

یک پرونده ارجاع شده از طریق اتفاقات شامل وضعیت های زیر میباشد
۱-    جدید (به مفهوم آنکه برای این پرونده هیچگونه عملیاتی انجام نشده است)
۲-    تکراری( به مفهوم آنکه نسبت به یک ارجاع دیگر تکراری میباشد)
۳-    در حال انجام (به مفهوم آنکه اعزام اکیپ انجام شده است)
۴-    انجام شده(مشکل رفع گردیده و تکمیل پرونده نیز شده است)
۵-    عدم انجام کار
۶-     انتظار جهت خاموشی

مانیتورینگ ارجاعات

این بخش از نرم افزار بمانند مانیتورینگ خاموشی ها بوده و میتوان کلیه ارجاعات رسیده از اتفاقات را مشاهده و در صورت نیاز عملیات  اعزام اکیپ و تکمیل پرونده را انجام داد.
این فرم شامل ۳ بخش زیر میباشد
۱-    بخش بازه جستجو
۲-    بخش فهرست ارجاعات
۳-    بخش کلید ها
بخش بازه جستجو
این بخش به کاربر امکان میدهد فهرست ارجاعات را فیلتر نموده و شامل فیلترهای زیر میباشد:
۱-    از تاریخ ارجاع(بصورت پیش فرض روز قبل میباشد)
۲-    تا تاریخ ارجاع(بصورت پیش فرض روز جاری میباشد)
۳-    ناحیه اقدام کننده(بصورت پیش فرض ناحیه جاری پر شده و در نسخه ستادی خالی میباشد)
۴-    واحد اجرایی (در صورتی که کاربر جاری مختص به یک واحد اجرایی باشد پیش فرض همان واحد پر میگردد و اگر بیش از یک واحد باشد قابل انتخاب میباشد)
۵-    وضعیت ارجاع(امکان انتخاب وضعیت پرونده ارجاع شده را میدهد)
۶-    کلید جستجو( عملیات جستجو را شروع مینماید)

بخش فهرست ارجاعات

در این قسمت کلیه ارجاعات فهرست شده و شامل ستون های زیر میباشد
۱-    شماره پرونده
۲-    وضعیت پرونده
۳-    واحد اجرایی
۴-    تاریخ ارجاع
۵-    ساعت ارجاع
۶-    تاریخ اتمام
۷-    ساعت اتمام
۸-    مدت انجام
۹-    ناحیه اقدام کننده
۱۰-    نوع شبکه
۱۱-    اشکال بوجود آمده
۱۲-    ناحیه ارسال کننده
۱۳-    تاریخ اعزام اکیپ
۱۴-    ساعت اعزام اکیپ
۱۵-    نام استاد کار

بخش کلیدها

در این قسمت با انتخاب هر پرونده ارجاع شده میتوان کلیدهای زیر استفاده نمود
۱-    مشخصات اولیه پرونده
(با زدن این کلید کلیه مشخصات اولیه پرونده به هنگام ارجاع قابل دیدن میباشد)
۲-    مشاهده شد
(به واحد اتفاقات اعلام میکند که توسط واحد اجرایی مربوطه دیده شده است)
۳-    اعزام اکیپ
(فرم اعزام اکیپ باز شده و کاربر میتواند عملیات مربوط به اکیپ اعزامی را ثبت کند)
۴-    تکمیل پرونده
(فرم مربوط به تکمیل پرونده باز شده و عملیات مربوطه توسط کاربر پر میگردد)
۵-    ثبت ارجاع جدید
(هر واحد اجرایی خود نیز میتواند یک ارجاع جدید نیز ثبت نماید(
۶-    مشاهده خاموشی
(در صورتی که پرونده ارجاع شده از طریق خاموشی ای که موقتا انجام شد ارسال شده باشد میتوان توسط این کلید پرونده مربوطه را مشاهده نمود)
۷-    چاپ فرم خام بازدید
۸-    انتظار جهت خاموشی

اعزام اکیپ

این فرم بمانند فرم اعزام اکیپ خاموشی ها بوده و شامل فیلدهای زیر میباشد
۱-    تاریخ اعزام
۲-    ساعت اعزام
۳-    نام استاد کار
۴-    نام اکیپ
۵-    همراهان اکیپ( اعضا اکیپ)
۶-    عدم انجام کار
با پر نمودن این فرم وضعیت پرونده ارجاع شده از جدید به در حال انجام تغییر می یابد

تکمیل پرونده

این فرم امکان ثبت کلیه عملیات انجام یافته توسط استاد کار را به کاربر داده و شامل فیلدهای زیر میباشد
۱-    تاریخ اتمام ارجاع
۲-    ساعت پایان ارجاع
۳-    نوع شبکه
(در ثبت اولیه ارجاع پر میشود، اما میتوان آنرا در این قسمت نیز تغییر داد)
۴-    اشکال بوجود آمده
(در ثبت اولیه ارجاع پر میشود، اما میتوان آنرا در این قسمت نیز تغییر داد)
۵-    قطعات مصرفی
(براساس نوع اشکال بوجود آمده قطعات آن نوع اشکال نمایش داده شده و کاربر میتواند مقدار و یا تعداد مصرفی از هر قطعه را پر نماید)
۶-    عملیات انجام یافته
(در این قسمت میتوان از فهرست نوع عملیات انجام یافته یک و یا چند مورد را انتخاب کرده و ذخیره نمود بطور مثال : نظافت ترانس، تعویض ترانس، آچارکشی، تعویض سیم، سرویس فیدر و …)
نکته:
۱-    اگر یک ارجاع از طریق خاموشی ای که بصورت موقتا انجام شد تولید شده باشد با اتمام ارجاع وضعیت خاموشی  نیز از موقتا انجام شد به انجام شد تبیل خواهد.
۲-    امکان پیگیری موارد ارجاع شده در مانیتورینگ حوادث وجود خواهد داشت

فرم انتظار جهت خاموشی

این فرم به هنگام زدن کلید انتظار جهت خاموشی در فرم مانیتورینگ ارجاعات باز شده و به کاربر این امکان را میدهد اگر ارجاع ای  نیاز به خاموشی دارد، مشخص گردد در کدام قسمت از شبکه نیاز به خاموشی داشته  تا در صورت نیاز از طریق فیلتر های موجود در مانیتورینگ بتوان کلیه پرونده هایی که در یک مسیر قرار دارند را با هم و توسط یک خاموشی انجام داد و شامل مشخصات زیر میباشد:
۱-    محل شبکه

  •  انتخاب پست فوق توزیع
  •  انتخاب فیدر فشار متوسط
  •  انتخاب پست توزیع
  •  انتخاب فیدر فشار ضعیف

۲-    کاربر ایجاد کننده
۳-    تاریخ و ساعت ایجاد
۴-    توضیحات

 

انبارک

هر واحد اجرایی برای خود یک انبارک داشته و ورود و خروج کلیه قطعات را جداگانه ثبت مینمایند،کلیه ورودی های این انبار از طریق رسید انبار بوده و کلیه خروجی های این انبار از طریق تکمیل پرونده ارجاعات و به هنگام اعلام قطعات مصرفی خواهد بود
-رسید انبار
در این قسمت کاربر میتواند مشخصات رسید انبار که شامل موارد زیر میباشد را پر نماید:
۱-    تاریخ رسید
۲-    شماره رسید
۳-    کاربر ایجاد کننده
۴-    فهرست قطعات
۵-    توضیحات

حواله انبار

در صورتی که جنس و یا قطعاتی از انبار بصورت غیر معمول خارج گردد، بطور مثال از انبارک خارج و به یک اداره دیگر تحویل گردد، میتوان از طریق حواله انبار خروجی آنرا ثبت نمود و شامل مشخصات زیر میباشد
۱-    تاریخ حواله
۲-    شماره حواله
۳-    کاربر ایجاد کننده
۴-    فهرست قطعات
۵-    توضیحات

انواع گزارشات

۱-    فهرست ارجاعات در یک بازه زمانی دلخواه
۲-    فهرست ارجاعات انجام شده در یک بازه زمانی دلخواه
۳-    فهرست ارجاعات انجام شده توسط یک مامور خاص در یک بازه زمانی دلخواه
۴-    فهرست ارجاعات انجام شده توسط یک اکیپ خاص در یک بازه زمانی دلخواه
۵-    فهرست ارجاعات بر اساس نوع اشکال بوجود آمده
۶-    فهرست ارجاعاتی که منتظر خاموشی بوده و بر روی یک فیدر خاص باشند
۷-    فهرست ارجاعات انجام نشده در یک بازه زمانی دلخواه
۸-    فهرست اجناس مصرفی به تفکیک هر واحد اجرایی
۹-    گزارش مدت زمان انجام کار
۱۰-    گزارش موجودی انبار
۱۱-    کارتکس انبار

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.