Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

کاتالوگ نرم‌افزار بازدید, سرویس و نگهداری (PM)

دریافت کاتالوگ

نرم‌افزار بازدید, سرویس و نگهداری (PM)

p2_7734این نرم‌افزار مطابق با دستورالعمل‌های توانیر بوده و شامل بازدید و سرویس از شبکه به شرح زیر میباشد:

۱-    بازدید و سرویس خطوط فشارمتوسط هوایی و زمینی
۲-    بازدید و سرویس پست‌های توزیع زمینی و هوایی
۳-    بازدید و سرویس خطوط فشار‌ضعیف
بخش‌های مختلف نرم‌افزار
۱-    معرفی درختواره شبکه
۲-    مشاهده و تصحیح چک لیست‌های بازدید
۳-    پیکربندی نرم‌افزار
۴-    تعریف اکیپ‌های بازدید و سرویس
۵-    تعریف بازدید‌های دوره ای
۶-    زمانبندی بازدید
۷-    ارسال اطلاعات بازدید به Packet PC
۸-    امکان چاپ اطلاعات مورد نیاز سرویس
۹-    دریافت بازدید‌های انجام شده از Pocket PC
۱۰-    ورود اطلاعات سرویس‌های انجام شده
۱۱-    گزارش‌گیری
۱۲-    ترجمه صداهای مرتبط به آدرس‌ها
۱۳-    ترجمه تصاویر مرتبط به آدرس‌ها
۱۴-    نرم‌افزار موجود در Pocket PC۱٫    معرفی درختواره شبکه
در این قسمت از نرم‌افزار تمامی پست‌های فوق توزیع به همراه فیدرهای فشارمتوسط، پست‌های توزیع و فیدرهای فشار‌ضعیف از بانک اطلاعاتی ثبت حوادث را نمایش داده و به کاربر امکان تکمیل سازی و یا تغییر در ساختار شبکه را می‌دهد.
به دلیل اینکه این که نرم‌افزار بر روی دیتابیس سیستم ثبت حوادث قرار میگیرد مزایای زیر را به نرم‌افزار اضافه خواهد شد:
۱٫۱٫    امکان مشاهده همزمان بازدید‌ها، سرویس‌ها  و قطعیهای یک پست و یا فیدر خاص
۱٫۲٫    عمل جمع آوری اطلاعات از امور‌ها به ستاد همانند ثبت حوادث خواهد شد.
۱٫۳٫    نگهداری نرم‌افزار ساده تر شده و نیازی به نگهداری دو دیتابیس مجزا نمی باشد
۱٫۴٫    استفاده از خاموشی‌های با برنامه جهت بازدید و سرویس شبکه
۱٫۵٫    امکان تحلیل شبکه از طریق بازدید‌ها و قطعیهای شبکه
همچنین ساختار شبکه کامل تر شده و برای هر پست توزیع اجزاء داخلی هر پست نیز به پست توزیع اضافه میگردد مثلا چند ترانس دارد و چند تابلو دارد

۲٫    مشاهده و تصحیح چک لیست‌های بازدید
در این قسمت از نرم‌افزار فهرست چک لیست‌های بازدید اعم از فشارمتوسط و فشارضعیف که منطبق بر دستورالعمل تهیه شده است را نمایش داده و برای هر کدام از سوالات چک لیست، امکانات زیر را دارا میباشد:
۲٫۱٫    تعریف نام سوال
۲٫۲٫    کد بندی سوال(مطابق با دستورالعمل)
۲٫۳٫    توضیحات تکمیلی (که از بخش توضیحات موجود در دستورالعمل پر میگردد و نحوه انجام بازدید را مشخص مینماید)
۲٫۴٫    تعریف ریز خرابی
بطور مثال برای سوال “آیا سیلیکاژل و یا محفظه آن ایراد دارد؟”  میتوان موارد زیر را به عنوان ریز خرابی اضافه نمود
۱- سیلیکاژل نیاز به تعویض دارد
۲- شیشه محفظه سیلیکاژل شکسته است
۳- پیاله شکسته است
۴- بست پیاله ندارد
۲٫۵٫    تعریف اینکه آیا در هنگام بازدید نیاز به خاموشی میباشد
۲٫۶٫    تعریف اینکه آیا در هنگام سرویس نیاز به خاموشی میباشد
برای دو مورد فوق مشخص میشود، آیا باید فیدر فشارمتوسط، پست توزیع و یا فیدر فشارضعیف قطع گردد

۲٫۷٫    گروه بندی سوالات جهت استفاده راحتتر در Pocket PC
۲٫۸٫    امکان تعریف Icon برای هر کدام از گروه‌های فوق جهت نمایش در Pocket PC
۲٫۹٫    فعال سازی و غیر فعال سازی به هنگام بازدید
۲٫۱۰٫    تعریف تجهیزات مورد نیاز به هنگام سرویس مثلا دستکش، آچار خاصی و …
۲٫۱۱٫    تعریف قطعات مورد نیاز به هنگام سرویس (در صورتی که در هنگام بازدید این خرابی اعلام شده باشد)
۲٫۱۲٫    تعریف تعرفه بازدید و تعرفه سرویس به صورت ریالی جهت استفاده در گزارشات صورت وضعیت
۲٫۱۳٫    فعال و یا غیرفعال سازی هر کدام از اولیت‌های ۱ تا ۴ جهت تسریع بازدید
بطور مثال اگر رنگ تابلو فشار‌ضعیف ایراد دارد نمی تواند اولویت یک را انتخاب نمود
۲٫۱۴٫    محل اعتبار انجام سرویس
محل اعتبار میتواند یکی از این موارد باشد ۱- اصلاح و ساماندهی و ۲- بهره برداری
۲٫۱۵٫    آیا در هنگام بازدید نیاز به پر نمودن عدد خاصی دارد یا خیر و عنوان آن چیست

۳٫    پیکربندی نرم‌افزار
در این قسمت از نرم‌افزار مواردی همچون مدت دوره سرویس و تعداد دفعات بازدید از خطوط فشارمتوسط، پست‌های توزیع و خطوط فشار‌ضعیف قابل تعریف میباشد

۳٫۱٫    تعریف اکیپ‌های بازدید و سرویس
این قسمت بمانند نرم‌افزار ثبت حوادث بوده و شامل امکانات زیر میباشد
۳٫۱٫۱٫    انتخاب سرپرست اکیپ از فهرست کارکنان
۳٫۱٫۲٫    انتخاب افرادی که همراه اکیپ اعزام میگردند
۳٫۱٫۳٫    انتخاب نوع فعالیت(بازدید، سرویس و یا هر دو)
۳٫۱٫۴٫    فعال و غیر فعال سازی اکیپ
۴٫    تعریف بازدید‌های دوره ای
در این قسمت میتوان یک بازدید جدید به سیستم اضافه نمود وشامل امکانات زیر میباشد:
۴٫۱٫    امکان اضافه نمودن یک و یا چند پست توزیع به مکانهای مورد نیاز بازدید
۴٫۲٫    امکان اضافه نمودن بخش و یا بخشهایی از خطوط فشارمتوسط و فشار‌ضعیف به مکانهای مورد نیاز بازدید

۵٫    زمانبندی بازدید
در این قسمت میتوان کلیه بازدید‌های تعریف شده را مشاهده کرد و بر اساس سیاست هر شرکت زمان انجام هر بازدید را مشخص نمود، این زمانبندی دستی بوده و شخص به صورت دستی تاریخ تقریبی انجام بازدید را مشخص مینماید.
از دیگر قابلیت‌های این قسمت میتوان به موارد زیر اشاره نمود
۵٫۱٫    چک نمودن خودکار نرم‌افزار از پست‌های توزیع‌ای که در هیچ کدام از بازدید‌ها دیده نشده است
۵٫۲٫    چک نمودن خودکار نرم‌افزار از بازدید‌هایی که نیاز است بیش از یک بار در سال انجام گیرد و آیا این مورد در زمانبندی لحاظ شده است و یا خیر
۶٫    زمانبندی سرویس
پس از انجام هر بازدید خروجی‌ها آنالیز شده، و بر اساس اولویت بندی‌های ۱ تا ۴ زمانبندی سرویس‌ها انجام میگیرد و شامل قابلیت‌های زیر میباشد
۶٫۱٫    امکان انتخاب یک نوع اشکال خاص موجود در کلیه بازدیدهای انجام شده و دیده شده در شبکه
بطور مثال نشتی روغن ترانسفورماتور در بعضی از شرکتها توسط اکیپ خاص انجام میگیرد و یا مواردی که اولویت یک دارد.
۶٫۲٫    امکان انتخاب یک و یا چند مکان خاص به همراه کلیه اشکالات دیده شده در آن مکانها
۶٫۳٫    مشخص سازی زمان تقریبی انجام سرویس و مدت سرویس
۷٫    ارسال اطلاعات بازدید به Packet PC
در این قسمت از نرم‌افزار فهرست بازدیدهای انجام نشده را نمایش داده و از کاربر میخواهد که مواردی که قرار است بازدید انجام شود را انتخاب نماید تا بر روی pocket pc  کپی گردد و یا اضافه گردد،
به همراه هر بازدید موارد زیر نیز در pocket pc  کپی میگردد:
۷٫۱٫    فهرست دستورالعمل‌های بازدید و چک لیست‌های آن
۷٫۲٫    فهرست اجزاء و مکانهایی که قرار است بازدید انجام گیرد
۷٫۳٫    آخرین بازدید انجام شده به همراه خرابی‌های اعلام شده برای هر کدام از اجزاء شبکه وابسته به بازدید
۷٫۴٫    آخرین سرویس انجام شده و عملیات انجام یافته در سرویس برای هر کدام از اجزاء شبکه وابسته به بازدید
۷٫۵٫    فهرست قطعیهای ثبت شده در ثبت حوداث برق برای هر کدام از اجزاء شبکه وابسته به بازدید
۸٫    امکان چاپ اطلاعات مورد نیاز سرویس
در این قسمت از نرم‌افزار فهرست سرویس‌های  انجام نشده را نمایش داده و از کاربر میخواهد مواردی که قرار است سرویس انجام شود را انتخاب نموده تا چاپ گردد،
به همراه هر سرویس موارد زیر چاپ میگردد:
۸٫۱٫    فهرست مکانهایی که قرار است در آنها سرویس انجام گیرد
۸٫۲٫    فهرست عملیاتی که قرار است در هر نقطه از شبکه انجام گیرد
۸٫۳٫    فهرست تجهیزات مصرفی جهت تکمیل سازی پس از اتمام هر سرویس
۸٫۴٫    اعلام تجهیزات مورد نیاز جهت انجام سرویس
بطور مثال اگر تابلو نیاز به رنگ داشته باشد بردن قلم الزامی است
۸٫۵٫    اعلام قطعات مورد نیاز جهت انجام سرویس
بطور مثال اگر تابلو نیاز به رنگ داشته باشد بردن رنگ الزامی است

۹٫    دریافت بازدید‌های انجام شده از Pocket PC
در این قسمت کلیه بازدید‌های انجام شده به سرور محلی کپی شده و یک نسخه آن نیز بصورت خودکار به ستاد ارسال میگردد.
۱۰٫    ورود اطلاعات سرویس‌های انجام شده
در این قسمت کلیه سرویس‌های انجام شده در سرور محلی ورود اطلاعات شده و یک نسخه آن نیز بصورت خودکار به ستاد ارسال میگردد.
۱۱٫    گزارش‌گیری
در این قسمت کلیه گزارشات مورد نیاز از بازدیدهای تولیدی و بازدیدهای انجام شده، سرویس‌های تولیدی و سرویس‌های انجام شده قرار میگیرد
۱۲٫    ترجمه صدا ‌های مرتبط به آدرس‌ها
به هنگام انجام بازدید در Pocket pc  از خطوط فشارمتوسط و فشارضعیف ، یکی از روش‌های اعلام آدرس ضبط کردن صدا میباشد، این قسمت کلیه صداهایی که تبدیل به Text  نشده است را نمایش داده و امکان تایپ آدرس را فراهم میکند.
۱۳٫    ترجمه تصاویر مرتبط به آدرس‌ها
به هنگام انجام بازدید در Pocket pc  از خطوط فشارمتوسط و فشارضعیف ، یکی از روش‌های اعلام آدرس استفاده از قلم  میباشد، این قسمت کلیه تصاویری که تبدیل به Text  نشده است را نمایش داده و امکان تایپ آدرس را فراهم میکند.

۱۴٫    نرم‌افزار موجود در Pocket PC
در این نرم‌افزار پس از مراجعه به مکانهای انجام بازدید به صورت خودکار نزدیکترین تجهیز را نمایش داده و شامل قابلیت‌های زیر را بر اساس نوع تجهیز دارا میباشد.
لازم به ذکر است که به هنگام اجرای نرم‌افزار، سطوح دسترسی اعمال شده و کاربر پس از احراز هویت میتواند از نرم‌افزار استفاده نماید.
۱۴٫۱٫    خطوط فشارمتوسط
در خطوط فشارمتوسط به هنگام مراجعه در کنار هر تجهیز پرسشنامه زیر بصورت ویزاردی پر میگردد
۱۴٫۱٫۱٫    نوع تجهیز (هوایی یا زمینی) ( که بر اساس آن پرسشنامه خلاصه میگردد)
۱۴٫۱٫۲٫    مکان تجهیز به یکی از دو روش تایپ توسط قلم نوری و یا رکورد نمودن صدا
۱۴٫۱٫۳٫    تاریخ و ساعت انجام بازدید
۱۴٫۱٫۴٫    موقعیت فیزیکی تجهیز در GPS
این امکان وجود دارد که بصورت خودکار از طریق GPS موجود در Pocket PC این اعداد پر گردد و یکی از استفاده‌های  آن در هنگام سرویس میباشد.
۱۴٫۱٫۵٫    مشاهده گروه‌های پرسشنامه به صورت آیکونیک در بالای صفحه جهت تسریع در پیدا کردن موارد دیده شده در شبکه و پر نمودن آن در پرسشنامه
بطور مثال گروه بندی میتواند به شکل زیر باشد
۱-    مقره
۲-    کنسولها
۳-    پایه
۴-    و …
۱۴٫۱٫۶٫    با انتخاب هر گروه پرسشنامه مربوطه در پایین صفحه نمایش داده شده و شخص با تیک زدن هر کدام از موارد دیده شده دیگر ستون‌های زیر را نیز پر میکند
i.    اولویت بندی
این ستون بر اساس نوع اشکال میتواند یکی از اولویت‌های ۱ تا ۴ را انتخاب نماید که در بخش دستورالعمل‌ها میتوان این اعداد را فیلتر نمود، بطور مثال نیاز به رنگ دارد نمیتواند اولویت یک داشته باشد
ii.    انتخاب ریز خرابی
بطور مثال برای سوال “آیا سیلیکاژل و یا محفظه آن ایراد دارد؟”  میتوان موارد زیر را به عنوان ریز خرابی اضافه نمود
۱- سیلیکاژل نیاز به تعویض دارد
۲- شیشه محفظه سیلیکاژل شکسته است
۳- پیاله شکسته است
۴- بست پیاله ندارد

iii.     تایپ عدد مرتبط که عنوان آن نیز آمده است (بطور مثال تاریخ تعویض روغن ترانس)
۱۴٫۱٫۷٫    امکان مشاهده آخرین بازدید انجام شده برای تجهیز انتخابی
نحوه پیدا نمودن آخرین بازدید از طریق GPS بوده و راه حل دیگری فعلا وجود ندارد.
۱۴٫۱٫۸٫    امکان مشاهده آخرین سرویس انجام شده برای تجهیز انتخابی
نحوه پیدا نمودن آخرین سرویس از طریق GPS بوده و راه حل دیگری فعلا وجود ندارد.
۱۴٫۲٫    پست‌های توزیع
به هنگام مراجعه به یک پست توزیع پرسشنامه زیر بصورت ویزاردی پر میگردد
۱۴٫۲٫۱٫    انتخاب پست توزیع از طریق فهرست توزیع‌های موجود در بازدید
توجه: در صورتی که پست توزیع مورد یازدید در فهرست وجود نداشت این امکان وجود دارد که بتوان مشخصات پست را تایپ نموده و به اطلاعات شبکه اضافه نمود.
۱۴٫۲٫۲٫    انتخاب نوع پست (توزیع زمینی، هوایی) بصورت خودکار از اطلاعات موجود در پست توزیع
۱۴٫۲٫۳٫    موقعیت فیزیکی تجهیز در GPS
این امکان وجود دارد که بصورت خودکار از طریق GPS موجود در Pocket PC این اعداد پر گردد و بدین روش آرایش شبکه تکمیل گردد.
۱۴٫۲٫۴٫    تاریخ و ساعت انجام بازدید
۱۴٫۲٫۵٫    نمایش اجزاء موجود در پست بصورت آیکونیک در بالای صفحه
در این قسمت به تعداد تابلو‌های فشارمتوسط، ترانس‌ها و تابلو‌های فشار‌ضعیف وتابلو فشار‌ضعیف آیکون وجود داشته و امکان اضافه نمودن یک جزء جدید نیز فراهم شده است.
لازم به ذکر است که هرپست زمینی یک آیکون برای ساختمان پست خواهد داشت و در پست هوایی یک آیکون مخصوص قسمت فشارمتوسط ویک آیکون مخصوص قسمت فشارضعیف و یک آیکون برای تابلو فشار‌ضعیف خواهد داشت.
۱۴٫۲٫۶٫    مشاهده گروه‌های پرسشنامه به صورت آیکونیک در زیر آیکون‌های اجزاء
پس از انتخاب هر کدام از آیکون‌های فوق یک سری آیکون دیگر در زیر آیکون‌ها نمایش داده خواهد شده که گروه‌های سوالات را مشخص میکند و بطور مثال گروه بندی در ترانس‌ها میتواند به شکل زیر باشد
۱-    روغن
۲-    طرف فشار‌ضعیف
۳-    طرف فشارمتوسط
۴-    بدنه ترانس
۵-    و …
۱۴٫۲٫۷٫    امکان مشاهده آخرین بازدید انجام شده
۱۴٫۲٫۸٫    امکان مشاهده آخرین سرویس انجام شده
۱۴٫۲٫۹٫    مشاهده حوادثی که تاکنون در این پست رخ داده است
۱۴٫۲٫۱۰٫    اعلام اتمام بازدید پست
۱۴٫۳٫    خطوط فشار‌ضعیف
Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA MicrosoftInternetExplorer4

 این قسمت بمانند خطوط فشارمتوسط میباشد.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.